Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na 2011 rok

                                                                                                            .

Wójt Gminy Lubiewo

Na podstawie art. 11, 12, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza:
otwarty konkurs ofert nr 1/2011 na realizację zadań publicznych w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu:
-  upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywania
i upowszechniania tradycji, kultury oraz pielęgnowania polskości i świadomości obywatelskiej,

 

A. Rodzaj zadania - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1. Formy realizacji zadania:
a) popularyzacja różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację całorocznego systemu zorganizowanych zajęć sportowych,
b) propagowanie wśród mieszkańców Gminy Lubiewo aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,
c) promowanie osiągnięć sportowych poprzez uczestnictwo mieszkańców gminy, w tym dzieci
i młodzieży w zawodach i turniejach sportowych,
d)rozpowszechnianie walorów rekreacji ruchowej przez: organizowanie na terenie Gminy Lubiewo mistrzostw, zawodów, turniejów, masowych imprez sportowych, itp.
e) tworzenie, utrzymywanie bazy sportowo-rekreacyjnej.
2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w roku 2011 wynosi 25.000 zł.
W 2010 roku na realizację ww. zadania Gmina Lubiewo przeznaczyła 10.500 zł, dotację otrzymały: Uczniowski Klub Sportowy LOTKA w Lubiewie w kwocie 4.500 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY” w kwocie 6.000 zł.,
B. Rodzaj zadania - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywania i upowszechniania tradycji, kultury oraz pielęgnowania polskości i świadomości obywatelskiej
1. Forma realizacji zadania: 
a) podejmowanie działań integrujących kobiety różnych środowisk,
b) propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych, kulturalnych, poprzez organizowanie
lub współorganizowanie m.in.: festynów, dożynek, tematycznych spotkań i konkursów, koncertów, 
c) aktywne współdziałanie ze społecznościami lokalnymi.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w roku 2011 wynosi 5.000 zł.
W 2010 roku na realizację ww. zadania Gmina Lubiewo przeznaczyła 3.000 zł, dotację otrzymało Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie.
I. Termin i warunki składania ofert:
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz  podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25).
Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Gminy Lubiewo w pok. nr 16 lub na stronie internetowej www.lubiewo.bip.net.pl
3. Do oferty należy dołączyć:
 - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodny ze stanem faktycznym
i prawnym zatem może być wypis np. sprzed 2 lat, o ile do dnia składania oferty nie nastąpiły zmiany w składzie zarządu, treści statutu itp.) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli  w jego imieniu (np. dekret biskupi).
W przypadku otrzymania dotacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia
o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy. (Oświadczenie stanowi załącznik).
- sprawozdanie finansowe za rok 2009 (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) lub w przypadku krótszej działalności – za okres tej  działalności. Kościelne osoby prawne, o ile korzystały ze środków publicznych, przedkładają oświadczenie o wydatkowaniu środków publicznych w roku 2009,
- sprawozdanie merytoryczne działalności podmiotu za rok 2010 lub, w przypadku niesporządzenia go w terminie składania ofert, sprawozdanie za rok 2009. W przypadku krótszej działalności podmiotu – za okres tej działalności podmiotu – zakres tej działalności.
Podmioty tj.
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b) spółdzielnie socjalne
c) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników -  przekładają pełne sprawozdanie merytoryczne lub sprawozdanie merytoryczne dotyczące prowadzonej działalności pożytku publicznego, związanej tematyką konkursu.
- aktualne pełnomocnictwo, upoważnienie, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umowy w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami, dokonywania rozliczeń z tych funduszy – gdy ofertę składa oddział terenowy organizacji nie posiadający osobowości prawnej,
- kopię statutu organizacji,
- dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu (dotyczy podmiotów, które
w dokumencie stanowiącym o podstawie działania nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu).
Załączniki do oferty winny być:
1) ponumerowane,
2) podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami
statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu
na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby
uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.
4. Oferty dotyczące realizacji zadań należy złożyć do dnia 28 lutego 2011 r., do godziny 15:00,
w Urzędzie Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, pok. nr 15 – sekretariat.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty  w sekretariacie, w przypadku złożenia oferty dostarczonej drogą pocztową decyduje data i godzina  wpływu oferty do Zamawiającego (nie data nadania przesyłki).
5.Oferty należy składać w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: adresat i nadawca oraz opis
„OTWARTY KONKURS OFERT NR 1/2011 DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”.
6. Otwarcie ofert, przy którym mogą być obecni przedstawiciele podmiotów ubiegających się o dotacje, nastąpi w dniu  1 marca 2011r., o godzinie 9:00 ,
w pok. nr 18.
7. Oferta winna być wypełniona poprawnie, w sposób czytelny.
8. Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
9. Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty. Złożenie przez Oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.

II. Tryb,  kryteria wyboru ofert:
1. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych w terminie 3 dni od dnia ukazania się na stronie internetowej www.lubiewo.bip.net.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”. Wykazu ofert, w których stwierdzono uchybienia (oferenci nie będą powiadomienie osobiście
o stwierdzonych uchybieniach) W przypadku nie usunięcia wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana. 
2. Wójt Gminy Lubiewo, po uprzednim zaopiniowaniu złożonych ofert przez powołaną w tym celu Komisję, dokona wyboru oferty w terminie 10 dni od daty zamknięcia konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu podane będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lubiewo.bip.net.pl  oraz na tablicy ogłoszeń.
2. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
- zakres rzeczowy, zasięg oferty i zgodność z niniejszym ogłoszeniem,
- posiadane doświadczenie oferenta w zakresie realizacji podobnych zadań,
- zgodność oferty z zakresem działalności zawartej w statucie oferenta,
- zasoby kadrowe, rzeczowe i lokalowe oferenta,
- rodzaje, celowość, efektywność, wysokość kosztów przedstawionych w ofercie,
- zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
- dotychczasowe wykonanie i rozliczenie zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim przez Gminę Lubiewo,
- udział finansowych środków własnych oraz z innych źródeł finansowania (Uwaga: wkład własny oraz z innych źródeł stanowią wyłącznie środki finansowe). Pozafinansowy wkład własny
(np. praca wolontariuszy, zasoby rzeczowe) nie może być uwzględniony w kosztorysie. Informację na temat wkładu pozafinansowego należy zamieścić w części IV pkt. 2 ppkt. 4 oferty).
- pozafinansowy wkład własny (np. praca wolontariuszy, zasoby rzeczowe, itp.)
Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji
w terminie uzgodnionym przez strony.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Lubiewo w 2011r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1.Termin realizacji w 2011 roku zadań zgłoszonych do konkursu ofert rozpoczyna się z dniem podpisania umowy  i upływa z dniem określonym w umowie dotacji nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 roku.
2. Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
V. Postanowienia końcowe:
1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a oferentem.
2. Dotacja nie będzie przyznawana na realizację bieżących zadań statutowych organizacji pozarządowych oraz na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.
3. Wydatki na wynagrodzenie osobowe nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji.
4. Dotowany podmiot jest zobowiązany do prawidłowego rozliczenia finansowego i sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania i wykorzystania dotacji w terminach i na zasadach wskazanych w umowie.


Lubiewo, dnia 04.02.2011 r.        

                                                            

Wójt Gminy Lubiewo

/-/ inż Michał Skałecki

 


 

Załączniki

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (138kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie otwartego konkursu 2011 (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE KRS (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (103.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór opisania faktury (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kuffel Paulina
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kuffel Paulina
Data wprowadzenia:2011-02-04 14:20:00
Opublikował:Kuffel Paulina
Data publikacji:2011-02-04 14:34:30
Ostatnia zmiana:2011-07-21 13:58:13
Ilość wyświetleń:1574

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij