Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert nr 1/2013 na realizację zadań publicznych w roku 2013 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Lubiewo, 5.02.2013 r.

 

Wójt Gminy Lubiewo

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2013 roku

przez organizację pozarządowe

Na podstawie art. 11, 12, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 834 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XXXII/137/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia  „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”

 

 

Wójt Gminy Lubiewo ogłasza wykaz zadań do realizację pozarządowe oraz zasady na realizacji.

 

A -  upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

B -  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywania
i upowszechniania tradycji, kultury oraz pielęgnowania polskości i świadomości obywatelskiej,
- organizacja imprez integracyjnych i współuczestnictwo w imprezach tego rodzaju oraz promowanie innych form wsparcia, w tym organizacji wypoczynku, dla mieszkańców Gminy Lubiewo, ze szczególnym uwzględnieniem udziału osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i niezaradnych życiowo.

C- organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin biednych i   patologicznych,

 - prowadzenie programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów.

A.    Rodzaj zadania - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Formy realizacji zadania:

O  popularyzacja różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację całorocznego systemu zorganizowanych zajęć sportowych wraz z zorganizowaniem turnieju sportowego na szczeblu minimum powiatowym,

O  propagowanie wśród mieszkańców Gminy Lubiewo aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

O   promowanie osiągnięć sportowych poprzez uczestnictwo mieszkańców gminy, w tym dzieci
i młodzieży w zawodach i turniejach sportowych,

O  rozpowszechnianie walorów rekreacji ruchowej przez: organizowanie na terenie Gminy Lubiewo mistrzostw, zawodów, turniejów, masowych imprez sportowych, itp.

O  tworzenie, utrzymywanie bazy sportowo-rekreacyjnej.
2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w roku 2013 wynosi 25.000 zł.

W 2012 roku na realizację ww. zadania Gmina Lubiewo przeznaczyła 25.000 zł, dotacji.

 

B.  Rodzaj zadania - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywania i upowszechniania tradycji, kultury oraz pielęgnowania polskości
i świadomości obywatelskiej

-  Organizacja imprez integracyjnych i współuczestnictwo w imprezach tego rodzaju oraz promowanie innych form wsparcia, w tym organizacji wypoczynku, dla mieszkańców Gminy Lubiewo, ze szczególnym uwzględnieniem udziału osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i niezaradnych życiowo.

1. Forma realizacji zadania:

O  podejmowanie działań integrujących kobiety różnych środowisk,

O  propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych, kulturalnych, poprzez organizowanie
lub współorganizowanie m.in.: festynów, dożynek, tematycznych spotkań i konkursów, koncertów,

O  aktywne współdziałanie ze społecznościami lokalnymi.

O  organizacja imprez integracyjnych i współuczestnictwo w imprezach tego rodzaju oraz promowanie innych form wsparcia, w tym organizacji wypoczynku, dla mieszkańców Gminy Lubiewo, ze szczególnym uwzględnieniem udziału osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i niezaradnych życiowo
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w roku 2013 wynosi  7.000 zł.

W 2012 roku na realizację ww. zadania Gmina Lubiewo przeznaczyła 3.000 zł.

 

C. Rodzaj zadania - Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom

1. Forma realizacji zadania:

O   organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin biednych i   patologicznych,

O  prowadzenie programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów.
2.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w 2013 roku wynosi 4.000 zł.

W 2012 roku na realizację ww. zadań przekazano kwotę 2.000 zł.

 

I. Termin i warunki składania ofert:

1. W konkursie A i B mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz  podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

2. W konkursie C mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz  podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których celem statutowym jest "przeciwdziałanie patologiom społecznym".

3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25).

Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Gminy Lubiewo w pok. nr 16 lub na stronie internetowej www.lubiewo.bip.net.pl

3. Do oferty przedkładanej na konkurs należy dołączyć:

 - kopię aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodny ze stanem faktycznym
i prawnym zatem może być wypis np. sprzed 2 lat, o ile do dnia składania oferty nie nastąpiły zmiany w składzie zarządu, treści statutu itp.) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli  w jego imieniu (np. dekret biskupi).

W przypadku otrzymania dotacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia
o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy. (Oświadczenie stanowi załącznik).

Podmioty tj.
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działaj
ące na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Koś
ciołów
i zwi
ązków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poż
ytku publicznego,
b) spółdzielnie socjalne
c) spółki akcyjne i spółki z ograniczon
ą odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie  z dnia 25 czerwca 2010 r.   (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników -  przekładają pełne sprawozdanie merytoryczne lub sprawozdanie merytoryczne dotyczące prowadzonej działalności pożytku publicznego, związanej tematyką konkursu.

- aktualne pełnomocnictwo, upoważnienie, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umowy w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami, dokonywania rozliczeń z tych funduszy – gdy ofertę składa oddział terenowy organizacji nie posiadający osobowości prawnej,

- dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu (dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działania nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu).

Załączniki do oferty winny być:

1) ponumerowane,

2) podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.

4. Oferty dotyczące realizacji zadań należy złożyć do dnia 4 marca 2013 r., do godziny 12:00,
w Urzędzie Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, pok. nr 15 – sekretariat.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty  w sekretariacie, w przypadku złożenia oferty dostarczonej drogą pocztową decyduje data i godzina  wpływu oferty do Zamawiającego (nie data nadania przesyłki).

5.Oferty należy składać w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: adresat i nadawca oraz opis

„OTWARTY KONKURS OFERT NR 1/2013 DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”.
6. Otwarcie ofert, przy którym mogą być obecni przedstawiciele podmiotów ubiegających się o dotacje, nastąpi w dniu  4 marca  2013r., o godzinie 12:15 , w pok. nr 18.

7. Oferta winna być wypełniona poprawnie, w sposób czytelny.

8. Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

9.Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną i napisane ręcznie.

10. Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty. Złożenie przez Oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.

 

II. Tryb,  kryteria wyboru ofert:

1. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych w terminie 3 dni od dnia ukazania się na stronie internetowej www.lubiewo.bip.net.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”, wykazu ofert, w których stwierdzono uchybienia. (Oferenci nie będą powiadomienie osobiście o stwierdzonych uchybieniach) W przypadku nie usunięcia wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana. 

Oferty złożone na nieodpowiednich formularzach, niekompletne, złożone po terminie, niezgodne
z ofertą konkursową, przez nieuprawniony podmiot oraz zawierające niewłaściwy udział procentowy środków własnych będą odrzucone z przyczyn formalnych.

2. Wójt Gminy Lubiewo, po uprzednim zaopiniowaniu złożonych ofert przez powołaną w tym celu Komisję, dokona wyboru oferty w terminie 15 marca 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu podane będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lubiewo.bip.net.pl  oraz na tablicy ogłoszeń.

3.    Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

- zakres rzeczowy, zasięg oferty i zgodność z niniejszym ogłoszeniem,

- posiadane doświadczenie oferenta w zakresie realizacji podobnych zadań,

- zgodność oferty z zakresem działalności zawartej w statucie oferenta,

- zasoby kadrowe, rzeczowe i lokalowe oferenta,

- rodzaje, celowość, efektywność, wysokość kosztów przedstawionych w ofercie,

- zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,

- dotychczasowe wykonanie i rozliczenie zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim przez Gminę Lubiewo,

- udział finansowych środków własnych oraz z innych źródeł finansowania (Uwaga: wkład własny oraz z innych źródeł stanowią wyłącznie środki finansowe). Pozafinansowy wkład własny
(np. praca wolontariuszy, zasoby rzeczowe) nie może być uwzględniony w kosztorysie. Informację na temat wkładu pozafinansowego należy zamieścić w części IV pkt. 2 ppkt. 4 oferty).

- pozafinansowy wkład własny (np. praca wolontariuszy, zasoby rzeczowe, itp.)

- zorganizowanie imprezy minimum na szczeblu powiatowym

Wybór oferty i skala ocen:

Zakres oceny

Punktacja

Merytoryczna wartość oceny

0-20

Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań o zakresie zbliżonym do składania oferty

0-5

Ocena kalkulacji kosztów zadania w tym między innymi koszt realizacji zadania, koszt jednostkowy na beneficjenta końcowego

0-10

Wysokość udziału własnego ponad 10% obowiązkowego udziału.

0-5

Zakres oddziaływania projektu (gminy, powiatowy, wojewódzki, krajowy, międzynarodowy)

0-5

Stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów, wolontariuszy

0-5

Max. 50 punktów

Min. 25 punktów/ wymagana minimalna ilość punktów do otrzymania dotacji/

 

Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji
w terminie uzgodnionym przez strony.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Lubiewo w 2012r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

3. Z dotacji przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być pokrywane wydatki:

- związane z zakupem lub dzierżawą gruntów,

- z tytułu opłat i kar  umownych,

- z tytułu zaciągniętej pożyczki, kosztów obsługi zadłużenia,

- poniesione na realizację zadania przed zawarciem umowy dotacji,

- z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1.Termin realizacji w 2013 roku zadań zgłoszonych do konkursu ofert rozpoczyna się z dniem podpisania umowy  i upływa z dniem określonym w umowie dotacji nie później niż do dnia
20 grudnia 2013 roku.

2. Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

V. Postanowienia końcowe:

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a oferentem.

2. Dotacja nie będzie przyznawana na realizację bieżących zadań statutowych organizacji pozarządowych oraz na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.

3. Organizacja zabezpiecza minimalny udział środków  własnych (w postaci finansowej)
w wysokości 10 % od całości projektu (łącznie ze środkami pozyskanymi z innych źródeł).

4. Wydatki na wynagrodzenie osobowe nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji.  

5. Dotowany podmiot jest zobowiązany do prawidłowego rozliczenia finansowego i sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania i wykorzystania dotacji w terminach i na zasadach wskazanych w umowie.

 

                                Wójt Gminy Lubiewo

                                  /-/ Michal Skałecki

Załączniki

Ogłoszenie otwartego konkursu 2013 (27.8kB) Zapisz dokument  
wzór korekty (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oferty (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór opisania faktury (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór sprawozdania (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenienr14_2013 (236.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Kuffel Paulina
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kuffel Paulina
Data wprowadzenia:2013-02-06 10:10:24
Opublikował:Kuffel Paulina
Data publikacji:2013-02-06 11:53:29
Ostatnia zmiana:2013-02-07 08:59:41
Ilość wyświetleń:1061
Urząd Gminy w Lubiewie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij