Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publ. prowadzone w trybie przetargu nieogranicz. na realizację zadania pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo"

Lubiewo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo
Numer ogłoszenia: 159516 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubiewo , ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3349310, faks 052 3349310.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiewo.bip.net.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Na realizację projektu pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo - Zamawiający ubiega się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wymogi normy EN PN 12566-3 +A1:2009. 3. Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV: 45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45.23.24.23-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków, 45.25.21.27-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.25.22.00-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45.11.12.91-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45.23.24.11-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 45.31.12.00-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane 45.23.24.24-0 - Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe 4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 77 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wymogi normy EN PN 12566-3 +A1:2009. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w miejscowościach: Bysław - 8 szt. Bysławek - 2 szt. Klonowo- 24 szt. Lubiewice - 13 szt. Lubiewo - 8 szt. Minikowo - 7 szt. Płazowo - 2 szt. Sucha - 7 szt. Trutnowo - 3 szt. Wełpin - 3 szt. Oczyszczalnia działa na zasadzie osadu czynnego wspomaganego złożem zanurzonym tzw. nośnik biomasy. Schemat technologiczny: - kolektor ścieków surowych - rura PVC DN 160, - studzienka przelotowa (opcjonalnie na załamaniach), - zbiornik oczyszczalni - składający się z : komory osadnika wstępnego, komory napowietrzania, komory osadu czynnego, dmuchawy membranowej, pompy osadu, układu recyrkulacji osadu nadmiernego, szafki sterującej - kolektor ścieków oczyszczonych - PVC DN 110, - (przepompownia ścieków oczyszczonych tylko dla typu SN 5, SN 10), - studnia chłonna na gruncie lub nasypie zależnie od wybranego typu oczyszczalni. Oczyszczalnia jest przepływową oczyszczalnią biologiczną z funkcją napowietrzania. Ściek kierowany jest do osadnika wstępnego skąd grawitacyjnie kierowany jest do reaktora biologicznego. Reaktor biologiczny musi być wyposażony w złoże biologiczne (nośnik biomasy) dla bardziej stabilnej pracy oczyszczalni. Po przejściu przez reaktor ściek kierowany jest do osadnika wtórnego w kształcie stożkowej figury gdzie następuje separacja osadu i ścieku oczyszczonego. Stożkowy kształt osadnika wtórnego gwarantuje lepsze zagęszczenie osadu podczas separacji i powoduje to, że recyrkulacji podlega osad zagęszczony (UWAGA! Dopuszczony jest inny kształt osadników wtórnych pod warunkiem, że będzie następować w nich sedymentacja osadu). Za pomocą pomp mamutowych (podnośników powietrznych) osad ma być recyrkulowany do reaktora biologicznego. Okresowo z reaktora odpompowywany jest osad nadmierny do osadnika wstępnego. Osadnik wstępny powinien być opróżniany 2 razy do roku (uzależnione od faktycznej ilości ładunku). Oczyszczone ścieki w osadniku wtórnym kierowane są do koryta odpływowego za pomocą pomp mamutowych - ogranicza to znacznie możliwość przedostania się do odpływu osadu flotującego (pływającego). Oczyszczalnia ma posiadać bardzo prostą budowę, co znaczenie ułatwi jej obsługę przez niewykwalifikowany personel. Wszystkie procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania muszą zachodzić w zamkniętym i jednym zbiorniku oczyszczalni. Korpus oczyszczalni dla zapewnienia sztywności niezbędnej do przeniesienia naporu gruntu bez dodatkowego betonowania ścian musi być wyposażony w zewnętrzne i wewnętrzne żebra wzmacniające typu V. Oczyszczalnia ścieków wykonana jest w postaci pionowych, walcowatych zbiorników z możliwością dostępu do wszystkich komór i technologii oczyszczalni. Osadnik wstępny musi być wyposażony w gumową uszczelkę zapobiegającą wydobywaniu się odorów (UWAGA! inne rozwiązania szczelności osadnika są dopuszczalne). Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być wykonane z tworzywa sztucznego polipropylen (UWAGA! dopuszczony jest materiał równoważny). Biologiczna oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania ścieków wyłącznie bytowo-gospodarczych z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu. Zamawiający wymaga 3-letniego okresu gwarancji. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w Dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ, Przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 11 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca Załącznik Nr 10 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych znak z dnia 12.05.2014 r. stanowiący Załącznik Nr 12 do SIWZ. Przedstawiony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do obliczenia ceny ryczałtowej brutto. Oryginał dokumentacji technicznej jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 6. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) opracowania, bieżącej aktualizacji i uzgodnienia z Zamawiającym pisemnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu zamówienia, 2) zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót, określonych w dokumentacji w ilości i o parametrach nie niższych niż zadeklarowane w ofercie, 3) przedstawiania Zamawiającemu rysunków zamiennych dotyczących proponowanych zmian nieistotnych przed wykonaniem danego zakresu robót budowlanych wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przed ich wprowadzeniem, 4) przystosowania terenu budowy (w tym gruntu) i zaplecza budowy w sposób niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, 5) kierowania do wykonywania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, 6) pokrycia wszelkich opłat i kar nałożonych przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania, 7) zabezpieczenia i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8) stosowania materiałów zatwierdzonych przez Inwestora, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej i dokumentowania w prowadzonej dokumentacji wszystkich inspekcji odpowiednich władz. Dokumenty te muszą być w każdej chwili dostępne, na placu budowy, do wglądu Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. Wgląd ten nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i nie oznacza akceptacji znajdujących się tam wpisów, 9) terminowego wykonania robót, a także usuwania wad, zgodnie z harmonogramem i ze wskazaniami Zamawiającego, 10) zabezpieczenia miejsca, w którym będzie znajdował się sprzęt przed dostępem osób trzecich, z wyjątkiem innych osób wykonujących w tym miejscu zlecone prace, w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie prac budowlanych, 11) uzyskania protokołów odbioru wykonanych robót, które są wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa, 12) pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i zagospodarowania terenu, 13) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 14) prowadzenia dziennika budowy, 15) pokrycia kosztów wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach, 16) przeprowadzenia szkolenia dla wszystkich 77 użytkowników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 7. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich szkodach powstałych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy. 8. Zamawiający ma podczas realizacji inwestycji stałe prawo wstępu na własne ryzyko na plac budowy z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. 9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących. 10. Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury. 11. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, stanowiących podstawę umowy, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego. 12. O ile wskazuje na to charakter wykonywanych przez Wykonawcę czynności, Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1238) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu, a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, będą stanowiły własność Wykonawcy. 13. Dostawa wszystkich materiałów, zgodnie z projektem i specyfikacjami, poza wyraźnie wyłączonymi przez Zamawiającego, obciąża Wykonawcę. Wykonawca w ramach zamówienia umowy zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ubezpieczy i odpowiednio opakuje materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 14. Podane w niniejszej SIWZ, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 15. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3, 45.25.21.27-4, 45.33.00.00-9, 45.25.22.00-0, 45.11.12.91-4, 45.23.24.11-6, 45.31.12.00-2, 45.00.00.00-7, 45.23.24.24-0, 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wykonawca złoży dokument w formie oryginału potwierdzający wniesienie wadium w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, pokój nr 11. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego Bank Spółdzielczy Koronowo Oddział Lubiewo 46 8144 0005 2008 0080 1270 0032. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie datę wydania dyspozycji przelewu. Natomiast kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy w sposób trwały związać z ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie oraz zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3.1, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

·  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 3.2, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 złotych brutto każda, których przedmiotem była/y: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub roboty równoważne, za które zamawiający uzna, np.: -budowę/modernizację oczyszczalni ścieków, - budowę kanalizacji sanitarnej - budowę przepompowni ścieków. wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających , czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

·  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3.3, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

·  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 3.4 Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji: wodociągowych oraz kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.

·  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 3.5, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów, 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium, 4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ 5) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale V, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - jeżeli dotyczy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) w razie wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków lub wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których wpływu na zobowiązanie strony nie uwzględniały przy zawieraniu Umowy (nie dotyczy awarii sprzętu i złych warunków pogodowych) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. Podstawą przesunięcia terminu realizacji zadania mogą być uwarunkowania formalno - prawne, w szczególności konieczność dokonania na etapie wykonawstwa robót zmian w projekcie budowlanym, istotnych w świetle prawa budowlanego, w oparciu o które realizowany jest przedmiot zamówienia, 2) w razie zmiany stawki podatku VAT na roboty objęte umową dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT, 3) gdy dalsze trwanie zobowiązania umownego w niezmienionej postaci - wykonywanie obowiązków umownych przez Wykonawcę w sposób określony w Umowie - nie doprowadziłoby z przyczyn obiektywnych do osiągnięcia zamierzonego rezultatu i narażałoby to Zamawiającego na rażącą stratę, pod warunkiem, że zmiana ta nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, 4) jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczność przedstawienia przez Wykonawcę jako osób wykonujących zadania wskazane w umowie, innych osób niż wskazane przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały stosowne kwalifikacje i będą spełniały kryteria, w tym warunki doświadczenia zawodowego wymagane w SIWZ, 5) jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt.1-4, pod warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia, 6) jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia; 7) zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Zmiana treści umowy powinna zostać poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie pisemnej. Propozycja zmiany winna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubiewo.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, pokój nr 11 w godz. 8:00-14:00 lub na wniosek Wykonawcy będzie przesłana..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Na realizację projektu pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo - Zamawiający ubiega się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo" zostało opublikowane w BZP dn. 12.05.2014 r. pod nr 159516, wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 12.05.2014 r.

 

 

 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (101.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo (259.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienia do SIWZ 28.05.2014 r. (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 9 nr Dokumentacja projektowa (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 formularz ofertowy (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10 STWIOR (205.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11 Przedmiar robót (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 12 Zgłoszenie robót budowlanych (35.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 oświadczenie z art. 22 (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 oświadczenie z art. 24 (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 grupa kapitałowa (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 wykaz robót (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 wykaz osób (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 oświadczenie o uprawnieniach (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 projekt umowy (170kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Glazik Justyna
Data utworzenia:2014-05-12 15:49:33
Wprowadził do systemu:Glazik Justyna
Data wprowadzenia:2014-05-12 15:50:24
Opublikował:Glazik Justyna
Data publikacji:2014-05-12 15:56:43
Ostatnia zmiana:2014-10-01 12:02:56
Ilość wyświetleń:1156

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij