Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publ. prowadzone w trybie przetargu nieogranicz. na realizację usługi pn.: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Lubiewo"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lubiewo.bip.net.pl

Lubiewo: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z

nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Lubiewo

Numer ogłoszenia: 315588 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubiewo , ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 33 493

10, faks 52 519 02 14.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiewo.bip.net.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu

zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów

komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Lubiewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie

Gminy Lubiewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Przedmiotem

zamówienia jest realizacja usługi odbierania wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych oraz gromadzonych

w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Lubiewo w sposób zgodny z

przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.

1399 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), zgodnie z

regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiewo załączonym do niniejszej SIWZ,

Uchwałą Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko -Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie

uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2012 - 2017 z

perspektywą na lata 2018 - 2023, Uchwałą Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 24

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...

1 z 6 2015-11-23 12:34

września 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa Kujawsko - Pomorskiego na

lata 2012 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2023 ( Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2012 r., poz. 2028).

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7,

90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy

tysiące złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w

jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)

gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wykonawca złoży dokument w formie

oryginału potwierdzający wniesienie wadium w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Lubiewie, ul.

Hallera 9, pokój nr 11. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez zamawiającego Bank Spółdzielczy Koronowo O/Lubiewo 46 8144 0005 2008 0080 1270 0032. Za termin

wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a

nie datę wydania dyspozycji przelewu. Natomiast kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy w

sposób trwały związać z ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku

bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu

składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono

wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium

wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...

2 z 6 2015-11-23 12:34

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,

lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której

mowa w art.. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta

została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3.1 Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca: a) posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta

Gminy Lubiewo zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, b)

posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane

przez właściwy organ, c) posiadał numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony

Środowiska zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i

elektronicznym (Dz. U. z 2013, poz. 1155), d) posiadał decyzję właściwego organu na odzysk,

unieszkodliwiania lub przetwarzanie odpadów komunalnych lub umowę z podmiotem dysponującym

ww. decyzjami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21, 88,

1238 z późn. zm.);

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3.2 Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca wykazał się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi/usług

polegającej/polegających na odbieraniu odpadów komunalnych o masie nie mniejszej niż 500 Mg/rok

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...

3 z 6 2015-11-23 12:34

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3.3 Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca wykazał dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) sprzętem specjalistycznym do

odbioru i transportu odpadów, tj.: - pojazd do odbierania odpadów bez frakcji kompaktującej - ilość co

najmniej 1 szt., - pojazd przystosowany do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych -

ilość co najmniej 2 szt., - pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych - ilość

co najmniej 2 szt. Pojazdy muszą być wyposażone w system nawigacji satelitarnej umożliwiający

trwałe zapisywanie danych o położeniu samochodu oraz ich weryfikację, zgodnie z pkt 5 Załącznika nr

8 do SIWZ;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 3.4, Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 3.5, Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi

zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...

4 z 6 2015-11-23 12:34

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Zał. nr 1 do

SIWZ, 2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie

wynika z innych złożonych dokumentów, 3) dokument potwierdzający wpłacenie lub wniesienie wadium, 4)

pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków o których

mowa w Rozdziale V SIWZ, polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - jeżeli dotyczy. W

przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo w oryginale należy

dołączyć do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...

5 z 6 2015-11-23 12:34

2 - Termin płatności faktury - 2

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszystkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem

nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo

zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących

przypadkach: 1) w razie zmiany urzędowej stawki podatku VAT na usługi objęte umową dopuszcza się zmianę

ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia

doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT, 2) nastąpi zmiana w zakresie sposobu realizacji umowy w

przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy w tym zmian przepisów prawa

lokalnego ( np. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie), 3) w przypadku zmian danych związanych

z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do

kontaktów między stronami, 4) w przypadku wystąpienia siły wyższej. 3. Zmiany mogą być wprowadzone po

złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa

powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany

okoliczności której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.lubiewo.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lubiewie, ul.

Hallera 9, 89-526 Lubiewo, pokój nr 11, w godz. 8:00-14:00 lub na wniosek Wykonawcy o jej przekazanie

listownie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, pokój nr 15 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...

6 z 6 2015-11-23 12:34

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (216.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (200.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 formularz ofertowy (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10 Uchwała Nr XXXVI1842013 z dnia 25.03.2013 r. (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11 Uchwała (153.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 oświadczenie z art. 22 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 oświadczenie z art. 24 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Doświadczenie zawodowe (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Potencjał techniczny (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 projekt umowy (104.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 Opis przedmiotu zamówienia (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9 Mapa (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 Grupa kapitałowa (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Glazik Justyna
Data utworzenia:2015-11-23 12:22:27
Wprowadził do systemu:Glazik Justyna
Data wprowadzenia:2015-11-23 12:23:19
Opublikował:Glazik Justyna
Data publikacji:2015-11-23 12:41:49
Ostatnia zmiana:2015-12-09 12:46:40
Ilość wyświetleń:708

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij