Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publ. prowadzone w trybie przetargu nieogranicz. na zad. pn.:"Przebudowa, rozbudowa budynku po posterunku policji oraz zm. sposobu użytkowania jego części (parter) z przezn. na żłobek wraz z instalacjami wewnętrznymi"

26.07.2016 bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155837&rok=20160726

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155837&rok=20160726

1/7

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lubiewo.bip.net.pl

Lubiewo: Przebudowa, rozbudowa budynku po posterunku policji oraz

zmiana sposobu użytkowania jego części (parter) z przeznaczeniem na

żłobek wraz z instalacjami wewnętrznymi

Numer ogłoszenia: 155837 2016;

data zamieszczenia: 26.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty

budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubiewo , ul. Hallera 9, 89526

Lubiewo, woj. kujawskopomorskie,

tel. 52 33 493 10,

faks 52 519 02 14.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiewo.bip.net.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa budynku po posterunku policji

oraz zmiana sposobu użytkowania jego części (parter) z przeznaczeniem na żłobek wraz z instalacjami

wewnętrznymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

przebudowa, rozbudowa budynku po posterunku policji oraz zmiana sposobu użytkowania jego części (parter) z

przeznaczeniem na żłobek wraz z instalacjami wewnętrznymi. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

opisują: przedmiar robót, projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

stanowiące załączniki od nr 9 do nr 11 oraz wykaz wyposażenia budynku stanowiący załącznik nr 12 do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Oryginał dokumentacji technicznej jest dostępny do wglądu w siedzibie

Zamawiającego. UWAGA! 1. W pozycji 1.6 przedmiaru robót wskazano zakup wyposażenia budynku. Zamawiający

wymaga, by Wykonawca w ww. pozycji wycenił wyposażenie wymienione w załączniku nr 12 do siwz. 2.

Zamawiający wymaga zastosowania energooszczędnych źródeł światła źródła

światła LED. 4. Oznaczenie wg

wspólnego słownika CPV: 45 00 00 00 7

Roboty budowlane 45 26 27 00 8

Przebudowa budynków 45 26 28 00 9

26.07.2016 bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155837&rok=20160726

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155837&rok=20160726

2/7

Rozbudowa budynków 45 40 00 00 1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45 11 12 91 4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45 31 12 00 2

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45 33 00 00 9

Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne

i sanitarne 5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje

się do: 1) wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i utrzymania placu budowy,

wykonania przyłącza energetycznego dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 2)

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 3) poniesienia wszystkich kosztów badań, ekspertyz i opinii

koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 4) poniesienia kosztów

związanych z odbiorami wykonanych robót, 5) poniesienia kosztów wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone

przez Zamawiającego, 6) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci wodnokanalizacyjnej,

elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu

zamówienia naprawienia

ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 7) pokrycia kosztów ewentualnych

odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenie plonów, 8) pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu

bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

9) pokrycia kosztów odtworzenia nawierzchni dróg, 10) wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania

odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 11) zapewnienia i

pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację geodezyjną

powykonawczą w 3 egzemplarzach, 12) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania

przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 13) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków

bezpieczeństwa i higieny pracy, 14) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 15) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu

robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 16) prowadzenia dziennika budowy. 17)

wykonania planu BIOZ, 18) wykonania i umieszczenia 1 tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji. Szczegóły

Zamawiający przekaże Wykonawcy na etapie realizacji umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania

wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz

dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 7. Zastosowane materiały

i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi.

Podane w niniejszej SIWZ, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia

podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający

dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy

funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być

gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie

gorsze niż wskazany produkt. 8. Przed wbudowaniem, zainstalowaniem lub użyciem materiałów, urządzeń lub

obiektów wyłoniony Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową specyfikację materiałową wraz

informacjami o wyrobach (deklaracjami zgodności) w celu zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Na każde żądanie

Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca winien okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat

na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 9. Najpóźniej w dniu

podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uproszczony kosztorys ofertowy. 10. Dołączony

przedmiar robót stanowi element pomocniczy do opracowania uproszczonego kosztorysu ofertowego..

II.1.5)

26.07.2016 bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155837&rok=20160726

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155837&rok=20160726

3/7

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.007,

45.26.27.008,

45.26.28.009,

45.40.00.001,

45.11.12.914,

45.31.12.002,

45.33.00.009.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 3.1, Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 3.2, Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca wykazał, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada wiedzę i

doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej dwóch robót ogólnobudowlanych o wartości co

najmniej 250.000,00 złotych brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w

tym

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów

dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 3.3, Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 3.4, Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca wykazał dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w poszczególnych specjalnościach: 1) w specjalności konstrukcyjnobudowlanej,

2) w branży

26.07.2016 bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155837&rok=20160726

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155837&rok=20160726

4/7

elektrycznej, 3) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; lub inne uprawnienia umożliwiające

wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają

uprawnienia budowlane w tej specjalności;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 3.5, Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy w

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w

sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

26.07.2016 bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155837&rok=20160726

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155837&rok=20160726

5/7

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) dokument potwierdzający

uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów,

3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy

kapitałowej na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania

wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli

wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale V, polega na zasobach innych podmiotów

określonych w art. 26 ust. 2b ustawyjeżeli

dotyczy. 5) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące

wspólnie: 1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego

zamówienia. Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 Cena

95

2 Okres

gwarancji 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian

26.07.2016 bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155837&rok=20160726

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155837&rok=20160726

6/7

postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) w razie wystąpienia nadzwyczajnej zmiany

stosunków lub wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,

których wpływu na zobowiązanie strony nie uwzględniały przy zawieraniu Umowy (nie dotyczy awarii sprzętu) termin

realizacji zamówienia może ulec zmianie. Podstawą przesunięcia terminu realizacji zadania mogą być uwarunkowania

formalno prawne,

w szczególności konieczność dokonania na etapie wykonawstwa robót zmian w projekcie

budowlanym, istotnych w świetle prawa budowlanego, w oparciu o które realizowany jest przedmiot zamówienia, 2) w

razie zmiany stawki podatku VAT na roboty objęte umową dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu

zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku

VAT, 3) gdy dalsze trwanie zobowiązania umownego w niezmienionej postaci wykonywanie

obowiązków umownych

przez Wykonawcę w sposób określony w Umowie nie

doprowadziłoby z przyczyn obiektywnych do osiągnięcia

zamierzonego rezultatu i narażałoby to Zamawiającego na rażącą stratę, pod warunkiem, że zmiana ta nie narusza

bezwzględnie obowiązujących przepisów, 4) jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczność

przedstawienia przez Wykonawcę jako osób wykonujących zadania wskazane w umowie, innych osób niż wskazane

przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że nowe osoby będą

posiadały stosowne kwalifikacje i będą spełniały kryteria, w tym warunki doświadczenia zawodowego wymagane w

SIWZ, 5) jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt.14,

pod

warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia, 6) jeżeli

konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w

szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego

podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia; 7) zmiany

podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana

może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z

udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołuje się, na

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym

mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca

lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia. 3. Zmiana treści umowy powinna zostać poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie

pisemnej. Propozycja zmiany winna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji

przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.lubiewo.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lubiewie, ul.

Hallera 9, 89526

Lubiewo, pokój nr 11, w godz. 8:0014:

00 lub na wniosek Wykonawcy o jej przekazanie listowne..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2016 godzina

10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, 89526

Lubiewo,pokój nr 15 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy

26.07.2016 bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155837&rok=20160726

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155837&rok=20160726

7/7

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Odpowiedź na zapytanie 05.08.2016 r. (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o zamówieniu (208.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (151.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (219kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia 08.08.2016 r. (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienia 08.08.2016 r. schemat-hydrant (110.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 formularz ofertowy (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10 STWiOR (924kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11 Projekt budowlany (24MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 12 Wykaz wyposażenia budynku (16.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 oświadczenie z art. 22 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 oświadczenie z art. 24 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Grupa kapitałowa (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Wykaz robót (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Wykaz osób (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Oświadczenie o uprawnieniach (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 projekt umowy (152.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9 Przedmiar robót (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty BIP (15.9kB) Zapisz dokument  
zmiana treści SIWZ 08.08.2016 r. (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana treści siwz. 04.08.2016 r. (13.3kB) Zapisz dokument  
zmieniony Zał. nr 12 Wykaz wyposażenia 08.08.2016 r. (16.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rudnik Danuta
Data utworzenia:2016-07-26 08:12:54
Wprowadził do systemu:Rudnik Danuta
Data wprowadzenia:2016-07-26 08:13:56
Opublikował:Rudnik Danuta
Data publikacji:2016-07-26 08:24:34
Ostatnia zmiana:2016-08-16 12:51:32
Ilość wyświetleń:863

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij