Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.: ,,Budowa scieżki rowerowej na odcinku Bysław - Bysławek II etap"

Ogłoszenie nr 515167-N-2018 z dnia 2018-02-07 r.

Gmina Lubiewo: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław – Bysławek II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie dotyczy projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław – Bysławek

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.

Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzeni

 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubiewo, krajowy numer identyfikacyjny 9235113300000, ul. ul.

Hallera 9 , 89526 Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 33 493 10, e-mail

ug.glazik@lubiewo.pl, faks 52 519 02 14.

Adres strony internetowej (URL): www.lubiewo.bip.net.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.lubiewo.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Gmina Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku

Bysław – Bysławek II etap

Numer referencyjny: PPiI.271.1.5.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1038 C w granicach

istniejącego pasa drogowego obejmująca budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej o długości 1464

m biegnąca wzdłuż drogi powiatowej obecnie wykorzystywanej do ruchu kołowego i pieszego.

Początek planowanego do przebudowy odcinka zlokalizowany jest za tylną bramą placu kościelnego

kościoła w Bysławiu. Projektowany ciąg na pierwszych 370 mb, czyli po terenie użyczonym przez

Parafię pełnił będzie funkcję ciągu pieszo-rowerowego o szerokości zmiennej. W km 0+370 do km

1+464 projektuje się ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 2 m. UWAGA! Projekt

budowlany obejmuje budowę ścieżki rowerowej na odcinku 2 215,66 mb. Natomiast przedmiot

zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej o długości 1 464 m. 2. Zamówienie dotyczy projektu

pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław – Bysławek” dofinansowanego ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Zrównoważona mobilność miejska

i promowanie strategii niskoemisyjnych. 3. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia: 1) nr drogi:

1038C; 2) kategoria drogi: powiatowa; 3) teren zabudowany i niezabudowany; 4) km początku robót:

0+000; 5) km końca robót: 1+464; 6) długość odcinka przewidzianego do przebudowy: 1464,00 m; 7)

nawierzchnia ścieżki rowerowej: betonowo-asfaltowa -, wykonana w obrzeżach betonowych 8x25; 8)

powierzchnia zjazdów z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm w krawężnikach betonowych

15x30. 4. Ścieżka rowerowa wykonana będzie z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych grub. 4

cm, na podłożu gruntowym z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20,00 cm i

warstwie odsączającej z piasku grubości 10,00 cm po zagęszczeniu, wraz z oznakowaniem jako

elementem poprawiającym bezpieczeństwo ruchu. Zjazdy wykonane będą z kostki betonowej,

brukowej koloru czerwonego grubości 8,0 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3,0 cm i

podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu. 5. Budowa ścieżki rowerowej

realizowana będzie na działkach o numerach ewid.: 49/4, 56, 800/3, 958/1, 958/2, 405 w obrębie

ewidencyjnym Bysław. 6. Istniejące uzbrojenie terenu: kable energetyczne, kable teletechniczne,

wodociąg, gazociąg, kanalizacja sanitarna. 7. Zamówienie jest objęte zgłoszeniem robót budowlanych

nr BD.6743.LUB.192.2012 z dnia 03.08.2012 r., przeniesionym decyzją nr LUB.31.2017 z dnia

07.04.2017r. na rzecz Gminy Lubiewo. 8. Realizacja operacji nie wymaga zmiany granic pasa

drogowego, ani zmiany sposobu użytkowania terenu. 9. Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV: 45

00 00 00 - 7 Roboty budowlane 45 11 13 00 - 1 Roboty rozbiórkowe 45 10 00 00 - 8 Przygotowanie

terenu pod budowę 45 23 31 62 - 2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 45 23 32 92 - 2

Instalowanie urządzeń ochronnych 45 23 32 90 - 8 Instalowanie znaków drogowych 10. Szczegółowy

zakres przedmiotu zamówienia opisują: dokumentacja projektowa, przedmiar robót Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące Załączniki od nr 7 do nr 14 do

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oryginał dokumentacji technicznej jest dostępny do

wglądu w siedzibie Zamawiającego. 11. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się

do: 1) wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i utrzymania placu

budowy, wykonania przyłącza energetycznego dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów

jego zużycia, 2) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 3) poniesienia wszystkich kosztów

badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania

przedmiotu zamówienia, 4) poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, 5)

poniesienia kosztów wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, 6)

wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót przed wejściem na plac budowy

wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez właściwy organ, 7) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź

ich części (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń

melioracyjnych oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia - naprawienia ich i

doprowadzenie do stanu pierwotnego, 8) pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na

grunty i zniszczenie plonów, 9) pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy

ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

10) pokrycia kosztów odtworzenia nawierzchni dróg, 11) wykonania badań, prób i itp., jak również do

dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub

zanikających, 12) zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie

oraz bieżącą inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach, 13) dokonania uzgodnień,

uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

14) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 15)

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 16) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i

przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 17) prowadzenia dziennika

budowy, 18) wykonania planu BIOZ - jeśli dotyczy. 12. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania

wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi

normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji

umowy. 13. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi

Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SIWZ, w dokumentacji

projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne

(pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych

parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający

dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same

cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego

jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu

oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 14. Najpóźniej w dniu podpisania

umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uproszczony kosztorys ofertowy. 15. Dołączony

przedmiar robót stanowi element pomocniczy do opracowania uproszczonego kosztorysu ofertowego.

16. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę,

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych -

pracowników obsługujących maszyny, środki transportowe, pracowników robót drogowych. Wymóg

ten nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną,

dostawców materiałów budowlanych itp. 17. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący

czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 9 będą na czas

wykonywania przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). 18. W terminie 7 dni od

dnia przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu

oświadczenia, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub

dalszych podwykonawców oświadczenie, o którym mowa należy przedłożyć wraz z kopią umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 19. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego

informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

osób przy czynnościach wskazanych przez Zamawiającego powyżej, Zamawiający niezwłocznie

zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego

postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w stosunku do

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość

unieważnienia przetargu w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy limit środków

finansowych, które przeznaczono na realizację zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45100000-8

45233162-2

45233292-2

45233290-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-07-13

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. III.1.3,

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) posiada doświadczenie polegające na

wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej w branży drogowej związanej z budową,

rozbudową lub przebudową ścieżek lub dróg o nawierzchni utwardzonej, o wartości nie mniejszej

niż 250 000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana

została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, b) dysponuje lub będzie

dysponował: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie

dróg lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania,

których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej

oceniona, do złożenia wykazu osób, o którym mowa w sekcji III.1.3 Ogłoszenia oraz pkt VI.6.2

SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1/odpisu z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości. 3. Dokument, o którym mowa w pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Zapis pkt 3 stosuje się odpowiednio. 5.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego

przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego

roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 7.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może jest uzyskać za pomocą

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1. wykazu robót

budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z

Załącznikiem nr 4 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – inne dokumenty; 2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z

Załącznikiem Nr 5 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 1/formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym

Załącznik nr 1 do SIWZ, 2/dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty,

w przypadku, gdy prawo to nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z treści powyższego zobowiązania lub innego dokumentu musi bezspornie i jednoznacznie wynikać

w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają

możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) w razie

wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków lub wystąpienia okoliczności o obiektywnym

charakterze, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których wpływu na zobowiązanie strony

nie uwzględniały przy zawieraniu Umowy (nie dotyczy awarii sprzętu, warunków atmosferycznych)

termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. Podstawą przesunięcia terminu realizacji zadania

mogą być uwarunkowania formalno – prawne, w szczególności konieczność dokonania na etapie

wykonawstwa robót zmian w projekcie budowlanym, istotnych w świetle prawa budowlanego, w

oparciu o które realizowany jest przedmiot zamówienia, 2) w przypadku wystąpienia okoliczności

niezależnych od stron związanych z zaistnieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających

wykonywania robót zgodnie z ich przewidywaną technologią wykonania, termin realizacji zamówienia

może zostać wydłużony przy łącznym spełnieniu następujących warunków: - o ile, w dniu wystąpienia

ww. okoliczności Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem dotyczącym

przedłużenia robót, i okoliczność ta zostanie stwierdzona w dzienniku budowy, - na okres maksymalnie

wyznaczony powyższymi okolicznościami, o obowiązku przystąpienia do dalszych robót Zamawiający

musi zostać poinformowany osobnym pismem i analogicznym wpisem do dziennika budowy. Brak

spełnienia ww. warunków uniemożliwia Wykonawcy na powoływanie się opisane okoliczności jako

podstawę do aneksowania umowy; 3) w razie zmiany harmonogramu prac (jeżeli zmiana

harmonogramu spowodowana jest wydłużeniem terminu realizacji zamówienia musi być ona

wprowadzona aneksem do umowy, natomiast jeżeli zmiana harmonogramu nie spowoduje wydłużenia

terminu realizacji zamówienia zmiana może nastąpić za zgodą Zamawiającego i nie wymaga

podpisania przez strony aneksu do umowy); 4) w razie zmiany stawki podatku VAT – dopuszcza się

zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu

zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT, 5) gdy dalsze trwanie zobowiązania

umownego w niezmienionej postaci - wykonywanie obowiązków umownych przez Wykonawcę w

sposób określony w Umowie - nie doprowadziłoby z przyczyn obiektywnych do osiągnięcia

zamierzonego rezultatu i narażałoby to Zamawiającego na rażącą stratę, pod warunkiem, że zmiana ta

nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, 6) jeżeli z przyczyn losowych lub

organizacyjnych zajdzie konieczność przedstawienia przez Wykonawcę jako osób wykonujących

zadania wskazane w umowie, innych osób niż wskazane przez niego w ofercie przetargowej lub

umowie, dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały stosowne kwalifikacje i

będą spełniały kryteria, w tym warunki doświadczenia zawodowego wymagane w SIWZ, 7) jeżeli

zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt.1–6, pod

warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia, 8)

jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał

wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez

dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej

mu części zamówienia; 9) zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy

realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu

przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu

zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana albo

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10) w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z

okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 3. Zmiana treści umowy powinna

zostać poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie pisemnej. Propozycja zmiany winna

zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji przedmiotu zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-23, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 23.02.2018 r (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu 07.02.2018 r. (223.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (274.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (128kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10 Przekrój podłużny 2 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11 Projekt zagospodarowania terenu 1 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 12 Projekt zagospodarowania terenu 2 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 13 Projekt- opis (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 14 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie (119kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Grupa kapitałowa (115.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wykaz robót (117kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Wykaz osób (116.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Projekt umowy (206.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Przedmiar robót (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 Przekrój normalny (556.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9 Przekrój podłużny 1 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (122kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Glazik Justyna
Data utworzenia:2018-02-07 11:52:28
Wprowadził do systemu:Glazik Justyna
Data wprowadzenia:2018-02-07 11:52:45
Opublikował:Glazik Justyna
Data publikacji:2018-02-07 12:02:15
Ostatnia zmiana:2018-03-15 10:41:53
Ilość wyświetleń:565

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij