Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznegoprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiewo i Trutnowo wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo"

Gmina Lubiewo: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiewo i Trutnowo wraz z budową

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w

energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na

obszarach wiejskich

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubiewo, krajowy numer identyfikacyjny 9235113300000, ul. ul.

Hallera 9 , 89526 Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 33 493 10, e-mail

ug.glazik@lubiewo.pl, faks 52 519 02 14.

Adres strony internetowej (URL): www.lubiewo.bip.net.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.lubiewo.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemny

Adres:

GMINA LUBIEWO, UL. HALLERA 9, 89-526 LUBIEWO

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości

Lubiewo i Trutnowo wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo

Numer referencyjny: PPiI.271.1.6.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiewo i Trutnowo wraz z

budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo 2. Inwestycja jest

współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji

typu Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w

energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na

obszarach wiejskich 3. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części. Zamawiający dopuszcza

składanie ofert częściowych, zgodnie z następującym podziałem: 1) Część nr 1 pn.: Budowa

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo. 2) Część nr 2 pn.: Budowa sieci

wodociągowej w miejscowości Lubiewo i Trutnowo. 4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na

realizację całego zamówienia, bądź ofertę częściową na wybraną część, o których mowa w ust. 3. 5. Opis

części zamówienia zawarty jest w rozdziale XIX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45232421-9

45232423-3

45232440-8

45311000-0

45317300-5

45200000-9

45231300-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-06-18

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. III.1.3,

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) Dla Części nr 1- posiada doświadczenie

polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej w branży sanitarnej związanej z

budową przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto,

wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem

jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została

wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie,

w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończona, Dla Części nr 2 - posiada doświadczenie polegające na

wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej w branży sanitarnej związanej z budową sieci

wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto, wykonanej nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju,

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z

załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w

szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończona, b) dysponuje lub będzie dysponował: Dla uznania, że

Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 3 Zamawiający wymaga aby Wykonawca

wykazał dysponowanie co najmniej: dla Części nr 1 - jednym kierownikiem budowy, który posiada

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -

jednym kierownikiem robót do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia

umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie

prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. dla Części nr 2 - jednym

kierownikiem budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których

w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona

do złożenia wykazu osób, o którym mowa w sekcji III.1.3 Ogłoszenia oraz pkt. VI.6.2 SIWZ

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1/odpisu z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument,

o którym mowa w pkt. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 5.W przypadku

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do

właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji

dotyczących tego dokumentu. 6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę

dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego

podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty

w tym zakresie. 7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może jest uzyskać za pomocą

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający

wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1. wykazu robót budowlanych,

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2. wykazu osób,

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 1.formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym

Załącznik nr 1 do SIWZ, 2.dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w

przypadku, gdy prawo to nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,

musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści powyższego

zobowiązania lub innego dokumentu musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,

których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość

istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) w razie wystąpienia

nadzwyczajnej zmiany stosunków lub wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze,

niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których wpływu na zobowiązanie strony nie

uwzględniały przy zawieraniu Umowy (nie dotyczy awarii sprzętu, warunków atmosferycznych) termin

realizacji zamówienia może ulec zmianie. Podstawą przesunięcia terminu realizacji zadania mogą być

uwarunkowania formalno – prawne, w szczególności konieczność dokonania na etapie wykonawstwa

robót zmian w projekcie budowlanym, istotnych w świetle prawa budowlanego, w oparciu o które

realizowany jest przedmiot zamówienia, 2) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron

związanych z zaistnieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót zgodnie

z ich przewidywaną technologią wykonania, termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony przy

łącznym spełnieniu następujących warunków: - o ile, w dniu wystąpienia ww. okoliczności Wykonawca

wystąpi do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem dotyczącym przedłużenia robót, i okoliczność ta

zostanie stwierdzona w dzienniku budowy, - na okres maksymalnie wyznaczony powyższymi

okolicznościami, o obowiązku przystąpienia do dalszych robót Zamawiający musi zostać poinformowany

osobnym pismem i analogicznym wpisem do dziennika budowy. Brak spełnienia ww. warunków

uniemożliwia Wykonawcy na powoływanie się opisane okoliczności jako podstawę do aneksowania

umowy; 3) w razie zmiany harmonogramu prac (jeżeli zmiana harmonogramu spowodowana jest

wydłużeniem terminu realizacji zamówienia musi być ona wprowadzona aneksem do umowy, natomiast

jeżeli zmiana harmonogramu nie spowoduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia zmiana może

nastąpić za zgodą Zamawiającego i nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy); 4) w razie

zmiany stawki podatku VAT – dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według

zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT, 5)

gdy dalsze trwanie zobowiązania umownego w niezmienionej postaci - wykonywanie obowiązków

umownych przez Wykonawcę w sposób określony w Umowie - nie doprowadziłoby z przyczyn

obiektywnych do osiągnięcia zamierzonego rezultatu i narażałoby to Zamawiającego na rażącą stratę, pod

warunkiem, że zmiana ta nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, 6) jeżeli z przyczyn

losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczność przedstawienia przez Wykonawcę jako osób

wykonujących zadania wskazane w umowie, innych osób niż wskazane przez niego w ofercie

przetargowej lub umowie, dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały stosowne

kwalifikacje i będą spełniały kryteria, w tym warunki doświadczenia zawodowego wymagane w SIWZ,

7) jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt.1–6, pod

warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia, 8)

jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał

wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez

dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej

mu części zamówienia; 9) zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji

przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez

Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu

zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana albo

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10) w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z

okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 3. Zmiana treści umowy powinna zostać

poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie pisemnej. Propozycja zmiany winna zawierać:

opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji przedmiotu zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-26, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1)W zakres

przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: - dostawa, montaż i uruchomienie 33 szt. przydomowych

oczyszczalni ścieków spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013 o wydajności do 7,5 m3/dobę

dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych w miejscowościach Bysław, Bysławek,

Sucha, Klonowo, Minikowo, Teolog, Wełpin, Szumiąca, Lubiewo, Lubiewice na terenie gminy Lubiewo.

Oczyszczalnie działają na zasadzie osadu czynnego wspomaganego złożem zanurzonym tzw. nośnik

biomasy. oraz niezbędną infrastrukturą w postaci kanalizacji sanitarnej doprowadzającej i odprowadzającej

ścieki, oraz studni chłonnej. W zależności od lokalizacji oraz występujących warunków gruntowych, a także

ilości produkowanych ścieków projektowane oczyszczalnie dzielą się na : - przydomowe oczyszczalnie

ścieków ze studnią chłonną (grunty dobrze chłonne i suche) dla 1- 5 osób zwana dalej "S 5" - 8 szt -

przydomowa oczyszczalnie ścieków ze studnią chłonną (grunty dobrze chłonne i suche) dla 1- 10 osób

zwana dalej "S 10" - 2 szt - przydomowych oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną na nasypie (grunty

słabo przepuszczalne (glina) oraz o wysokim poziomie wód gruntowych) dla 1- 5 osób zwana dalej "SN 5 " -

16 szt - przydomowych oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną na nasypie (grunty słabo przepuszczalne

(glina) oraz o wysokim poziomie wód gruntowych) dla 1- 10 osób zwana dalej "SN 10 " - 7 szt Każda z

zaprojektowanych oczyszczalni wyposażona jest w kompletną infrastrukturę służąca do odbioru,

oczyszczania i odprowadzania ścieków. Łączny zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę : - kolektora

PVC fi160- 601 m - kolektora PVC fi110 - 231 m - rurociągu PE32 - 64 m - przepompowni fi 600 – 23 szt. -

przepompowni fi 800 – 3 szt. - kolektora tłocznego fi 50 PE – 125 m - studni chłonnej – 10 szt. - studni

chłonnej wyniesionej 25 mm2-16 szt. - studni chłonnej wyniesionej 36 mm2 – 7 szt. - oczyszczalni

biologicznej fi1200 mm- 24 szt. - oczyszczalni biologicznej fi1500 mm- 9 szt. - studni rewizyjnej fi315 – 78

szt. - kabla YKY 3x2,5 mm – 1954 m - 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje przedmiar

robót, projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące

Załączniki od nr 7 do nr 9 do SIWZ. Oryginał dokumentacji technicznej jest dostępny do wglądu w siedzibie

Zamawiającego. 3) Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV 45 00 00 00 – 7 Roboty budowlane 45 23 24

21 – 9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków Wykonawca Części nr 1 i Części nr 2 Zamówienia bez

dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót

porządkowych, organizacji i utrzymania placu budowy, dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy

niezbędnych mediów, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 2)

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 3) poniesienia wszystkich kosztów badań, ekspertyz i opinii

koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 4) poniesienia

kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, 5) poniesienia kosztów wywozu nadmiaru ziemi w

miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, 6) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania

robót przed wejściem na plac budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez właściwy organ (dla Części nr

2), 7) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej,

elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia

- naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 8) pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań

za wejście na grunty i zniszczenie plonów, 9) pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź

naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania

terenu, 10) pokrycia kosztów odtworzenia nawierzchni dróg, 11) wykonania badań, prób i itp., jak również

do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub

zanikających, 12) zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz

bieżącą inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach, 13) dokonania uzgodnień, uzyskania

wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 14)

zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 15) utrzymania terenu

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów,

odpadów i śmieci, 16) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go

Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 17) prowadzenia dziennika budowy, 18) wykonania

planu BIOZ - jeśli dotyczy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową,

umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 6. Zastosowane materiały i urządzenia

winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi.

Podane w niniejszej SIWZ, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy

dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy

wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to

taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub

pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji

budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 7. Najpóźniej w dniu

podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uproszczony kosztorys ofertowy. 8. Dołączony

przedmiar robót stanowi element pomocniczy do opracowania uproszczonego kosztorysu ofertowego. 9.

Zamówienie jest objęte zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę: Część nr

1 – zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę znak BD.6743.LUB.2.2017 z dnia

17.01.2017 r. Część nr 2 – zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę znak

BD.6743.LUB.21.2016, BD.6743.LUB.22.2016 i BD.6743.LUB.23.2016 z dnia 28.09.2016 r. 10. Na

podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę

lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio

związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących: Część nr 1 - roboty

ziemne, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, pracowników obsługujących maszyny ziemne i środki

transportowe, Część nr 2 - roboty ziemne, roboty instalacyjne sanitarne, pracowników obsługujących

maszyny ziemne i środki transportowe. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób kierujących budową,

wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, itp. 11. Wykonawca zobowiązuje

się, że pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, o których mowa

w ust. 10 będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). 12. W

terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia

Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem

robót są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych

podwykonawców oświadczenie, o którym mowa należy przedłożyć wraz z kopią umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 13. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego

informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

przy czynnościach wskazanych przez Zamawiającego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym

fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej

sprawie. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w stosunku do Podwykonawców i dalszych

Podwykonawców. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w przypadku gdy

cena oferty najkorzystniejszej przekroczy limit środków finansowych, które przeznaczono na realizację

zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45232421-9, 45232423-3, 45232440-8, 45311000-0,

45317300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-06-18

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiewo i Trutnowo

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiot

zamówienia obejmuje: a) budowę sieci wodociągowej (Trutnowo) na terenie działek o nr ewid. 64 i 169,

położonych w obrębie ewid. Trutnowo, gmina Lubiewo z rur PE100RC PN10 SDR17 f110/6,6mm o łącznej

długości 555,00m. Celem jest połączenie dwóch sieci wodociągowych, jako kolejnego etapu rozbudowy

sieci wodociągowej Gminy Lubiewo. Działki, na których projektuje się inwestycję, stanowi własność osób

prywatnych oraz Gminy Lubiewo. Teren, na którym projektuje się inwestycję stanowi głównie pobocze

drogi gminnej. Projektowane zagospodarowanie terenu nie naruszy walorów krajobrazowych. W terenie

objętym zagospodarowaniem nie przewiduje się dodatkowych zmian, a teren po wybudowaniu sieci

wodociągowej zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Projektowana sieć wodociągową wraz z

armaturą towarzyszącą, zlokalizowana zostanie pod powierzchnią terenu i nie wymaga trwałego wydzielenia

terenu. Projektowana sieć wodociągowa włączone zostaną do istniejących sieci wodociągowej z rur PVC90

na terenie działki 64 i z rur PVC110 na terenie działki 169 (całość przestawiono w części graficznej).

Projektowana sieć wodociągowa jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnią terenu, nie

występuje potrzeba wydzielenia terenu i jego zagospodarowania. Inwestycja jest zgodna z ustaleniami

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja nr 9/2016 z dnia 03.06.2016r. Teren, na którym

projektowana jest inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytków. Inwestycja nie zalicza się do

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie wymaga

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Projektowana sieć

wodociągowa będzie stanowić połączenie dwóch wodociągów, jako jej pierścieniowe połączenie. Połączenia

rur zapewniają szczelność przewodów. b) budowę sieci wodociągowej (Lubiewo) na terenie działek o nr

ewid. 81/3, 86/1, 109/9, 114/1, 114/3 położonych w obrębie ewid. Lubiewo, gmina Lubiewo z rur PN10 PVC

– U f90/4,3mm o łącznej długości 483,50m. Celem jest połączenie dwóch sieci wodociągowych, jako

kolejnego etapu rozbudowy sieci wodociągowej Gminy Lubiewo. Działki, na których projektuje się

inwestycję, stanowi własność osób prywatnych oraz Powiatu Tucholskiego (droga powiatowa). Teren, na

którym projektuje się inwestycję stanowią głównie grunty rolne, które nie są przewidziane pod zabudowę.

Projektowana sieć wodociągową wraz z armaturą towarzyszącą, zlokalizowana zostanie pod powierzchnią

terenu i nie wymaga trwałego wydzielenia terenu. Projektowana sieć wodociągowa włączone zostaną do

istniejących sieci wodociągowej z rur PVC90 (całość przestawiono w części graficznej). Projektowana sieć

wodociągowa jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnią terenu, nie występuje potrzeba

wydzielenia terenu i jego zagospodarowania. Teren, na którym projektowana jest inwestycja, nie jest

wpisany do rejestru zabytków. Projektowana sieć wodociągowa będzie stanowić połączenie dwóch

wodociągów, jako jej pierścieniowe połączenie. Połączenia rur zapewniają szczelność przewodów. i

podziemnych. c) budowę sieci wodociągowej (Lubiewo I) na terenie działek o nr ewid. 81/3, 86/1, 109/9,

114/1, 114/3 położonych w obrębie ewid. Lubiewo, gmina Lubiewo z rur PN10 PVC – U f90/4,3mm o

łącznej długości 483,50m. Celem jest połączenie dwóch sieci wodociągowych, jako kolejnego etapu

rozbudowy sieci wodociągowej Gminy Lubiewo. Działki, na których projektuje się inwestycję, stanowi

własność osób prywatnych oraz Powiatu Tucholskiego (droga powiatowa). Teren, na którym projektuje się

inwestycję stanowią głównie grunty rolne, które nie są przewidziane pod zabudowę. Projektowana sieć

wodociągową wraz z armaturą towarzyszącą, zlokalizowana zostanie pod powierzchnią terenu i nie wymaga

trwałego wydzielenia terenu. Projektowana sieć wodociągowa włączone zostaną do istniejących sieci

wodociągowej z rur PVC90 (całość przestawiono w części graficznej). Projektowana sieć wodociągowa jest

obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnią terenu, nie występuje potrzeba wydzielenia terenu i

jego zagospodarowania. Teren, na którym projektowana jest inwestycja, nie jest wpisany do rejestru

zabytków. Projektowana sieć wodociągowa będzie stanowić połączenie dwóch wodociągów, jako jej

pierścieniowe połączenie. Połączenia rur zapewniają szczelność przewodów. 2) Oznaczenie wg wspólnego

słownika CPV: 45 00 00 00 – 7 Roboty budowlane 45 20 00 00 - 9 Roboty w zakresie inżynierii ściekowej i

wodnej 45 23 13 00 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

ścieków 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisują: projekt budowlany, projekt

zagospodarowania terenu, przedmiar robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych, stanowiące Załączniki od nr 11 do nr 22 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oryginał dokumentacji technicznej jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 4. Wykonawca

Części nr 1 i Części nr 2 Zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) wszelkich

robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i utrzymania placu budowy, dostawy dla

potrzeb realizacji przedmiotu umowy niezbędnych mediów, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz

ponoszenia kosztów ich zużycia, 2) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 3) poniesienia wszystkich

kosztów badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania

przedmiotu zamówienia, 4) poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, 5) poniesienia

kosztów wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, 6) wykonania projektu

organizacji ruchu na czas wykonywania robót przed wejściem na plac budowy wraz z uzyskaniem

zatwierdzenia przez właściwy organ (dla Części nr 2), 7) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części

(m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg

gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu

pierwotnego, 8) pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenie plonów, 9)

pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 10) pokrycia kosztów odtworzenia

nawierzchni dróg, 11) wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie

zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 12) zapewnienia i pokrycia kosztów

pełnej obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

w 3 egzemplarzach, 13) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania

przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 14) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków

bezpieczeństwa i higieny pracy, 15) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód

komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 16) uporządkowania

terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru

końcowego, 17) prowadzenia dziennika budowy, 18) wykonania planu BIOZ - jeśli dotyczy. 5. Wykonawca

zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy

technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi

w trakcie realizacji umowy. 6. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom

zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SIWZ, w

dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy

własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych

parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający

dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy

funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie

może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien

mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 7. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca

zobowiązany jest dostarczyć uproszczony kosztorys ofertowy. 8. Dołączony przedmiar robót stanowi

element pomocniczy do opracowania uproszczonego kosztorysu ofertowego. 9. Zamówienie jest objęte

zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę: Część nr 1 – zgłoszenie robót

nie wymagających pozwolenia na budowę znak BD.6743.LUB.2.2017 z dnia 17.01.2017 r. Część nr 2 –

zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę znak BD.6743.LUB.21.2016,

BD.6743.LUB.22.2016 i BD.6743.LUB.23.2016 z dnia 28.09.2016 r. 10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy

Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót,

czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących: Część nr 1 - roboty ziemne, roboty instalacyjne sanitarne

i elektryczne, pracowników obsługujących maszyny ziemne i środki transportowe, Część nr 2 - roboty

ziemne, roboty instalacyjne sanitarne, pracowników obsługujących maszyny ziemne i środki transportowe.

Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną,

dostawców materiałów budowlanych, itp. 11. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący

czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 10 będą na czas

wykonywania przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). 12. W terminie 7 dni od dnia

przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia,

że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione na podstawie

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.

poz. 108). W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców oświadczenie, o

którym mowa należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 13.

W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób przy czynnościach wskazanych przez Zamawiającego

powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia

przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio

w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość

unieważnienia przetargu w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy limit środków

finansowych, które przeznaczono na realizację zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-06-18

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 26.02.2018 r. (154.9kB) Zapisz dokument  
Odpowiedź z dnia 15.02.2018 r. (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu 09.02.2018 r. (249.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (393.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (194kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10 Projekt umowy (Część nr 2) (291.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie (175kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Grupa kapitałowa (161kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wykaz robót (169.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Wykaz osób (180kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Projekt umowy (Część nr 1) (286kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11- Opis techniczny (Część nr 2) (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 -Część rysunkowa (Część nr 2) (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 13 - STWiOR (Część nr 2) (356.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 14 -Przedmiar robót (Część nr 2) (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 15 - Opis techniczny (Część nr 2) (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 16 -Część rysunkowa (Część nr 2) (694.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 17 - STWiOR (Część nr 2) (356.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 18 - Przedmiar robót (Część nr 2) (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 19 - Opis techniczny (Część nr 2) (81.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 20 - Część rysunkowa (Część nr 2) (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 21- STWiOR (Część nr 2) (355.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 22- Przedmiar robót (Część nr 2) (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - Załącznik do zgłoszenia (Część nr 1) (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 -Przedmiar robót (Część nr 1) (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 -STWiOR (Część nr 1) (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Cześć nr 1 (169.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 2 (174.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rudnik Danuta
Data utworzenia:2018-02-09 12:28:14
Wprowadził do systemu:Rudnik Danuta
Data wprowadzenia:2018-02-09 12:28:22
Opublikował:Rudnik Danuta
Data publikacji:2018-02-09 12:43:01
Ostatnia zmiana:2018-03-27 13:13:11
Ilość wyświetleń:537

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij