Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Zespół Szkół - Statut

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIEWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I

Przepisy definiujące

 1. Ilekroć w przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :
 1. Zespole Szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Lubiewie,
 2. Statucie - należy przez to rozumieć statut Zespół Szkół w Lubiewie,
 3. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami ),
 4. Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców, Radzie Szkoły - należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szlół,
 5. Uczniach, rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół w Lubiewie oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
 6. Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół,
 7. Organie prowadzącym Zespół Szkół - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Lubiewie oraz Wójta Gminy Lubiewo wg kompetencji zawartych w ustawie,
 8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół w Lubiewie - należy przez to rozumieć Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ II

Podstawowe informacje o Zespole Szkół

§ 1

 1. Zespół Szkół w Lubiewie jest szkołą publiczną.
 2. W skład Zespołu Szkół w Lubiewie wchodzą :
 1. Szkoła Podstawowa w Lubiewie,
 2. Gimnazjum w Lubiewie,
 3. Szkoła Filialna w Suchej,
 4. Oddział klasy 0 w Lubiewie, Suchej i Klonowie.
 1. Siedziba Zespołu Szkół w Lubiewie znajduje się : ul. Wojska Polskiego 16, 89-526 Lubiewo.
 2. Ustalona nazwa – Zespół Szkół w Lubiewie.
 3. Połączenie szkół o których mowa w ust. 2 nie narusza odrębności Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców, Samorządów Uczniowskich połączonych szkół.
 4. Szkoły wchodzące w skład Zespołu mogą posiadać własne imię, które nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Zespołu Szkół, zaś w przypadku jej braku na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 5. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 6 lat.
 6. Czas cyklu kształcenia w Gimnazjum wynosi 3 lata.
 7. Zespół Szkół w Lubiewie jest jednostką budżetową.
 8. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu Szkół w Lubiewie regulują odrębne przepisy.
 9. Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach urzędowych używa się nazw w pełnym brzmieniu wg wzorów :
 1. Zespół Szkół w Lubiewie,
 2. Zespół Szkół

  Szkoła Podstawowa w Lubiewie,

 3. Zespół Szkół

Gimnazjum w Lubiewie

§ 2

 1. Zespół Szkół w Lubiewie funkcjonuje w obwodach szkolnych jednakowych dla Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Gimnazjum w Lubiewie.
 2. Obwód szkolny Szkoły Podstawowej i Gimnazjum obejmuje miejscowości :
 1. wsie – Cierplewo, Klonowo, Lubiewice, Lubiewo, Sokole Kuźnica, Sucha, Trutnowo, Wielonek,
 2. osady – Bruchniewo, Koźliny,
 3. Kolonia Brukniewo.
 1. Do Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Gimnazjum w Lubiewie mogą być również przyjmowani uczniowie spoza obwodu w miarę posiadanych miejsc i na wniosek rodziców.
 2. W Szkole Podstawowej w Lubiewie oraz Gimnazjum w Lubiewie mogą się uczyć uczniowie zakwalifikowani do nauki programem szkoły podstawowej specjalnej oraz gimnazjum specjalnego.

§ 3

 1. W szkole mogą być organizowane oddziały integracyjne. Oddziały integracyjne organizuje się w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 2. Organizację i zasady działania klas specjalnych i oddziałów integracyjnych oraz zasady kwalifikowania dzieci do tych klas określają odrębne przepisy.

§ 4

 1. Organizację roku szkolnego, w tym terminy ferii letnich i terminy przerw świątecznych określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia.
 2. Terminy ferii zimowych określa Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

 1. Wchodzące w skład Zespołu szkoły realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, kierując się dobrze rozumianym dobrem dziecka i ucznia, w oparciu o :
 1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Powszechną Deklarację Praw Dziecka,
 3. Międzynarodową Konwencję o Prawach Dziecka,
 4. inne obowiązujące przepisy prawa jak też uchwały i zarządzenia organu prowadzącego i nadzorującego.

§ 6

 1. W zakresie celów i zadań dydaktycznych wchodzące w skład Zespołu, szkoły:
 1. wyposażają uczniów w wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej w takim stopniu aby umożliwić im skuteczne kształcenie na kolejnych etapach edukacyjnych,
 2. kształtują osobowość uczniów zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki,
 3. umożliwiają uczniom rozwijanie ich własnych zainteresowań, realizowanie indywidualnego toku nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym terminie,
 4. organizują zajęcia korekcyjno-wyrównawcze uczniom mającym trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające ich rozwój,
 5. na zasadach określonych w odrębnych przepisach organizują nauczanie indywidualne,
 6. organizują dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia kół przedmiotowych i zainteresowań,
 7. uczniom zainteresowanym organizują możliwie szeroki wachlarz konkursów, turniejów i zawodów jak również umożliwiają i zabezpieczają im udział w konkursach, turniejach i zawodach organizowanych poza szkołą.
 8. zapewniają opiekę nad uczniami przebywającymi w placówce szkolnej, gwarantują bezpieczeństwo i zdrowie oraz umożliwiają im prawidłowy rozwój intelektualny i fizyczny,
 9. tworzą warunki lokalowe, techniczne, estetyczne i sanitarno – zdrowotne do realizacji procesu edukacyjnego oraz doskonalą i unowocześniają środki dydaktyczne i metody pracy z uczniami.
 1. W zakresie celów i zadań wychowawczych wchodzące w skład Zespołu, szkoły:
 1. kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań szkoły stosownie do własnych możliwości, wieku i potrzeb uczniów, poprzez min.:
 • stopniowe kształtowanie właściwych nawyków społecznego współżycia,
 • tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości, uczynności i dobrze rozumianego koleżeństwa,
 • wdrażanie do poszanowania własności osobistej oraz mienia społecznego,
 • wdrażanie do solidnej i uczciwej pracy oraz sumiennego wykonywania swoich obowiązków,
 • przestrzeganie norm i zasad współżycia szkolnego, określonych w regulaminie szkolnym,
 • wyrabianie wśród uczniów poczucia sprawiedliwości, wrażliwości i gotowości służenia pomocą słabszym i pokrzywdzonym,
 • wyrabianie nawyków prawdomówności, wrażliwości na cierpienie i krzywdę,
 • rozwijanie uczuć patriotycznych i religijnych, krzewienie umiłowania regionu,
 • wyrabianie wrażliwości na piękno w przyrodzie i w twórczości człowieka,
 • uwrażliwianie na estetykę sali lekcyjnej, szkoły i najbliższego otoczenia,
 1. kształtują poczucie tożsamości narodowej i religijnej,
 2. umożliwiają i organizują uczniom korzystanie z pomocy psychologicznej i pedagogicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a w szczególności:
 • dostosowują wymagania dydaktyczne i wychowawcze do ucznia w zależności od jego możliwości, określonych w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzą obserwację przebiegu rozwoju psychofizycznego uczniów w celu wykrycia nieprawidłowości i ich przyczyn,
 • za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów kierują uczniów do odpowiednich placówek specjalistycznych w celu ustalenia czynników zakłócających lub hamujących ich rozwój oraz przyjęcia optymalnych właściwych metod postępowania,
 1. prowadzą działania integracyjne, zwłaszcza w stosunku do dzieci niepełnosprawnych.
 1. W zakresie celów i zadań opiekuńczych wchodzące w skład Zespołu, szkoły:
 1. sprawują opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb i własnych możliwości, uwzględniając obowiązujące w tym względzie przepisy szczegółowe,
 2. organizują opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć organizowanych przez szkołę na terenie i poza terenem szkoły,
 3. zapewniają określone odrębnymi przepisami odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny,
 4. otaczają szczególną opieką uczniów najmłodszych oraz tych z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego,
 5. współpracują z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kościołem, i innymi organizacjami charytatywnymi.
 1. Uczniowie szkół znajdują się pod stałą opieką w czasie lekcji, na zajęciach pozalekcyjnych oraz podczas przerw międzylekcyjnych.
 2. Opiekę pełnią nauczyciele prowadzący lekcje i zajęcia pozalekcyjne, ponosząc tym samym odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów.
 3. Za porządek i bezpieczeństwo uczniów podczas przerw międzylekcyjnych w wyznaczonych miejscach odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur.
 4. Podział terenu, czas pełnienia dyżuru oraz inne reguły, warunki i zasady pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych określa odrębny regulamin zatwierdzony przez dyrektora Zespołu.
 5. Uczniowie dojeżdżający, oczekujący na lekcje lub zajęcia pozalekcyjne, zaś po lekcjach lub zajęciach na odwóz znajdują się pod opieką wychowawcy świetlicy.
 6. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami w świetlicy, pracowniach szkolnych oraz w salach gimnastycznych określają ich regulaminy, opracowane na podstawie obowiązujących przepisów przez zainteresowanych nauczycieli a zatwierdzone przez dyrektora Zespołu.
 7. Wszystkie imprezy, wyjazdy i wycieczki organizowane poza szkołą wymagają wypełnienia właściwej dokumentacji, określającej:
 1. cel i zadanie
 2. miejsce, termin i czas trwania oraz środek transportu
 3. imienną listę uczestników
 4. imienny wykaz opiekunów (w tym kierownika)
 1. Na każdy wyjazd ucznia na imprezę organizowaną poza gminą Lubiewo wymagana jest pisemna zgoda rodziców.
 2. Wszystkie imprezy, wyjazdy i wycieczki organizowane poza szkołą wymagają zatwierdzenia przez dyrektora Zespołu.
 3. Podczas wycieczek, wyjazdu lub innej imprezy, kierownik wydaje polecenia wszystkim uczestnikom oraz opiekunom.
 4. Kierownikiem może być każdy nauczyciel zatrudniony w szkole, opiekunem grupy-każda osoba pełnoletnia, zaakceptowana przez dyrektora szkoły na wniosek kierownika.
 5. Przy organizacji wycieczek, wyjazdów lub innych imprez poza szkołą należy przestrzegać obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych.
 6. Zasady sprawowania opieki lekarskiej oraz pielęgniarsko-higienicznej nad uczniami określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY

§ 7

 1. Organami Zespołu są:
 1. Dyrektor Zespołu.
 2. Rada Pedagogiczne.
 3. Rada Zespołu Szkół.
 4. Rada Rodziców Zespołu Szkół w Lubiewie.
 5. Samorządy Uczniowskie Zespołu Szkół w Lubiewie

§ 8

 1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Wójt Gminy Lubiewo zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy a dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty.
 2. Dyrektor Szkoły jest jednocześnie dyrektorem placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół.
 3. Dyrektor Zespołu realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty, jak również zadania przekazane przez organ prowadzący w oparciu o nadany przez ten organ zakres zadań, obowiązków i uprawnień.
 4. Dyrektor Zespołu w szczególności :
 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą Zespołu oraz reprezentuje Zespół na zewnątrz,
 2. sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny,
 3. tworzy odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych,
 4. zwołuje posiedzenia rady pedagogicznej, przewodniczy tym posiedzeniom i realizuje uchwały,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym,
 6. zabezpiecza pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowemu,
 7. współpracuje i tworzy właściwe warunki do wzajemnej współpracy wszystkich organów zespołu,
 8. wykonuje pracę administracyjną, prowadzi i przechowuje dokumentację,
 9. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, a więc między innymi:
 • zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników,
 • przyznaje nagrody i premie oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,
 • udziela urlopów nauczycielom i innym pracownikom, zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy,
 • wydaje polecenia służbowe swym zastępcom, nauczycielom i innym pracownikom,
 1. ocenia nauczycieli, podejmuje decyzje dotyczące ich awansu zawodowego,
 2. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,
 3. występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń nauczycieli i innych pracowników, a także występuje z wnioskami w sprawie nagród Wójta Gminy Lubiewo, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
 4. zabezpiecza uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne, bezpieczeństwa i opieki na jej terenie oraz w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,
 5. zawiesza lub uchyla uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego sprzeczne z przepisami prawa,
 6. przyjmuje uczniów do szkoły oraz wydaje decyzje w sprawie realizacji obowiązku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi.
 1. Dyrektor wykonuje swoje zadania na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i związkami zawodowymi.
 2. Podczas nieobecności Dyrektora Szkoły jego obowiązki przejmuje Wicedyrektor Szkoły, lecz w ograniczonym zakresie tj. bez podejmowania decyzji personalnych i powodujących skutki finansowe.
 3. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły, jeżeli w strukturze organizacyjnej przypada co najmniej 12 oddziałów.
 4. Powierzenie tego stanowiska i odwołanie jego dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę, rady pedagogicznej.
 5. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora szkoły ustala dyrektor szkoły.
 6. Dyrektor szkoły może , w ramach posiadanych środków finansowych tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 9

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w jej skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni pracujący w Zespole Szkół w Lubiewie.
 2. Wchodzące w skład Zespołu szkoły posiadają swe własne Rady Pedagogiczne.
 3. Przewodniczącym obydwu Rad Pedagogicznych jest z urzędu dyrektor Zespołu.
 4. W skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w tej szkole niezależnie od wymiaru godzin.
 5. W skład Rady Pedagogicznej Gimnazjum wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w tej szkole niezależnie od wymiaru godzin.
 6. Obydwie Rady Pedagogiczne mogą w zależności od potrzeb, obradować na posiedzeniach wspólnych i wspólnie podejmować uchwały w ramach swych kompetencji stanowiących.
 7. Każda z Rad Pedagogicznych w zależności od potrzeb może tworzyć komisje problemowe stałe i doraźne, jak też tworzyć komisje wspólne.
 8. W zebraniach Rad Pedagogicznych lub też ich komisji mogą także brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
 9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :
 1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza przydziały godzin, wychowawstw i zajęć pozalekcyjnych oraz tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. projekt planu finansowego szkoły,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. decyzje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. wnioski w sprawie indywidualnego programu lub toku nauczania uczniów.
 1. Rada Pedagogiczna ma prawo :
 1. występowania z wnioskami do dyrektora lub organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego w sprawach organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i realizacji zadań opiekuńczych,
 2. występowania z wnioskami do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora szkoły, a do dyrektora o odwołanie wicedyrektora lub innego nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą. Wnioski winny być właściwie umotywowane,
 3. zgłoszenia w formie uchwały wotum nieufności w stosunku do każdego nauczyciela, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub rażąco zaniedbuje swoje obowiązki,
 4. występowania z wnioskami do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy obrad, szczególnie zaś spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 4. Organizację pracy Rady Pedagogicznej, zakres praw i obowiązków określa szczegółowo regulamin opracowany i zatwierdzony przez rade, w oparciu o obowiązujące w tym względzie przepisy szczegółowe.

§ 10

 1. W Zespole może działać Rada Szkoły Zespołu Szkół w Lubiewie zwana dalej “Radą Szkoły”, która jest organem opiniodawczym i wnioskodawczym w zakresie realizacji zadań statutowych wchodzących w skład Zespołu szkół.
 2. Warunkiem powołania Rady Szkoły jest złożenie wniosku w tej sprawie przez dwa spośród następujących podmiotów :
 1. rady pedagogicznej,
 2. rady rodziców,
 3. samorządu uczniowskiego.
 1. W skład Rady Szkoły wchodzi :
 1. dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej,
 2. jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej Gimnazjum,
 3. trzech przedstawicieli Rady Rodziców wspólnej dla Zespołu,
 4. jeden przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej,
 5. dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum wybranych przez te organy według reguł i zasad określonych w ich regulaminach.
 1. Przewodniczący Rady Szkoły jest wybierany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów z pośród członków Rady.
 2. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata, przy czym dopuszcza się możliwość dokonywania corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady.
 3. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności i na jego podstawie wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz inne osoby funkcyjne. Zebrania rady są protokołowane.
 4. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu istotnych spraw szkoły :
 1. uchwala statut Zespołu i dokonuje jego zmian,
 2. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych i opiniuje plan finansowy Zespołu oraz jego wykonanie,
 3. może występować do organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
 4. opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne istotne sprawy określone w przepisach szczegółowych,
 5. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje ze stosownymi wnioskami do dyrektora, rad pedagogicznych, organu prowadzącego szkołę.
 1. Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł, oraz odpowiednio nimi gospodarować.
 2. W zebraniach Rady Szkoły może brać udział z głosem doradczym dyrektor Zespołu, jak również inne osoby. Zaprasza te osoby przewodniczący za zgodą lub na wniosek rady.

§ 11

 1. W Zespole może działać Rada Rodziców Zespołu Szkół w Lubiewie zwana dalej “Radą Rodziców”, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Zespołu.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
 4. Rada Rodziców może występować do Rady Szkoły, Rad Pedagogicznych i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu lub szkół wchodzących w jego skład.
 5. Rada Rodziców opiniuje w szczególności :
 1. plan pracy Zespołu oraz wchodzących w jego skład szkół,
 2. plan finansowy środków specjalnych,
 3. organizację zajęć pozalekcyjnych,
 4. uchwalony przez Radę Pedagogiczną Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 5. program wychowawczy szkół wchodzących w skład Zespołu.
 1. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

§ 12

 1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Lubiewie zwany dalej “Samorządem Uczniowskim”.
 2. W skład Samorządu wchodzą wszyscy uczniowie poszczególnych szkół.
 3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów poszczególnych szkół.
 4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określają regulaminy opracowane i uchwalone przez Samorząd przy współpracy z nauczycielem-opiekunem Samorządu.
 5. Regulaminy Samorządu nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu.
 6. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak :
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 13

 1. Współdziałanie organów Zespołu oraz rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi odbywa się w szczególności przez:
 1. zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty oraz szczegółowo w statucie Zespołu i własnych regulaminach,
 2. umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu drogą negocjacji i mediacji,
 3. zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Zespołu o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
 1. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał organów Zespołu jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.
 2. Konflikty między organami Zespołu, których nie udało się rozwiązać drogą wzajemnych negocjacji i mediacji, rozstrzyga organ prowadzący, a kwestie sporne dotyczące nadzoru pedagogicznego – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

§ 14

 1. Tryb rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły oraz sposoby ich rozwiązywania zależą od stron uczestniczących w konflikcie.
 1. w przypadku konfliktu pomiędzy :
 1. pracownikami szkoły rolę mediatora powierza się :
  • dyrektorowi szkoły,
  • komisji powołanej przez dyrektora z jego udziałem,
  • radzie pedagogicznej lub zebraniu pracowników szkoły,
  • organom nadrzędnym,

Wybór sposobu rozwiązania konfliktu pozostawia się mediatorowi.

 1. pracownikiem szkoły a uczniem lub rodzicami obowiązuje następujący tryb postępowania, gdzie rolę mediatora powierza się :
  • wychowawcy klasy,
  • dyrektorowi szkoły,
  • komisji powołanej przez dyrektora z jego udziałem,
  • radzie pedagogicznej,

Wybór sposobu rozwiązania konfliktu pozostawia się mediatorowi.

 1. dyrektorem szkoły a pracownikiem rozstrzygnięcie konfliktu powierza się :
  • 4 osobowej komisji, w skład której wchodziłoby po2 przedstawicieli stron,
  • wyznaczonych przez strony konfliktowe,
  • zebraniu pracowników szkoły lub radzie pedagogicznej,
  • w wypadku nierozstrzygnięcia konfliktu obowiązuje tryb administracyjny,

Wybór sposobu rozwiązywania konfliktu pozostawia się mediatorom.

 1. dyrektorem szkoły a uczniem lub rodzicami rolę mediatora pełni :
  • wychowawca klasy,
  • 4 osobowa komisja złożona z przedstawicieli stron,
  • rada pedagogiczna,
  • w wypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu obowiązuje tryb administracyjny,

Wybór sposobu rozwiązania konfliktu pozostawia się mediatorowi.

 1. uczniami, rolę mediatora pełni :
  • przewodniczący samorządu klasowego,
  • przewodniczący samorządu uczniowskiego,
  • wychowawca klasy,
  • dyrektor szkoły,

Wybór sposobu rozwiązania konfliktu pozostawia się mediatorom.

 1. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych decyzjach i działaniach.
 1. pisma dotyczące członków rady pedagogicznej wywiesza się na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim lub odczytywane są przez dyrektora szkoły na posiedzeniach rad pedagogicznych,
 2. tablica informacyjna znajdująca się w pokoju nauczycielskim podzielona jest na następujące części :
 • informacje obowiązujące przez cały rok szkolny,
 • informacje obowiązujące przez dłuższy okres czasu,
 • informacje dotyczące spraw bieżących.
 1. informacje i zarządzenia dotyczące pracowników administracyjnych i obsługi znajdują się w sekretariacie szkoły, w teczce informacyjnej lub przekazywane są przez dyrektora szkoły,
 2. informacje dotyczące rady rodziców, rady szkoły przekazywane są na :
 • ogólnych zebraniach społeczności rodzicielskiej szkoły,
 • posiedzeniach prezydium rady rodziców, rady szkoły,
 • klasowych spotkaniach rodziców,
 1. informacje dotyczące samorządu uczniowskiego jak i całej społeczności uczniowskiej przekazywane są przez opiekuna lub dyrektora szkoły na :
 • spotkaniu z radą samorządu uczniowskiego,
 • tablicy informacyjnej,
 • apelu ogólnoszkolnym lub grup wiekowych.

§ 15

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Rodzice mają prawo do:

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
 2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 3. uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
 4. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
 5. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu oraz nadzorowi pedagogicznemu opinii na temat pracy Zespołu i wchodzących w jego skład szkół.
 6. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczne i wychowawcze szkoły dyrektor i wychowawcy klas organizują stałe spotkania z rodzicami co najmniej cztery razy w roku szkolnym.
 7. W miarę potrzeb można organizować spotkania wychowawcy klasy z rodzicami uczniów, uczniami i innymi pracownikami szkoły. Spotkania te mogą być organizowane z inicjatywy wychowawcy klasy, rodziców uczniów lub dyrektora.
 8. Indywidualne spotkania (konsultacje) nauczycieli z rodzicami mogą odbywać się na bieżąco. Spotkania te nie mogą odbywać się w czasie przeznaczonym na zajęcia dydaktyczne.

Rozdział V

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 16

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem nauczania dla danej klasy, określonym w szkolnym zestawie programów nauczania, przyjętym przez radę pedagogiczną i zatwierdzonym przez dyrektora.
 2. Liczba uczniów w oddziale zależna jest od ogólnej ilości uczniów w szkole na poziomie tej samej klasy, jak również warunków i możliwości finansowych, kadrowych i lokalowych szkoły, wyznając zasadę, że w oddziałach mniejszych są lepsze warunki nauczania. Przyjmuje się jednak, że przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 26.
 3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki, z zastrzeżeniem ust. 3.
 4. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
 5. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.
 6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i gimnazjum.
 7. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI mogą, a w gimnazjum są prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
 8. W szkole podstawowej działającej w szczególnie trudnych warunkach demograficznych, kadrowych i lokalowych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć prowadzonych w klasie I oraz II – III.
 9. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 3 i 4.
 10. W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne realizujące programy
 1. wychowania przedszkolnego.

§ 17

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczyciel uczących w tym oddziale, zwanemu dalej “wychowawcą” po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 18

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są :
 1. obowiązkowe zajęcia lekcyjne,
 2. zajęcia korekcyjno - wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze i inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Są one obowiązkowe dla uczniów mających trudności w nauce po wyrażeniu zgody przez rodziców,
 3. zajęcia pozalekcyjne.
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Decyzję w tym względzie podejmuje dyrektor Zespołu.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Jednostka zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz innych zajęć reedukacyjnych wynosi 45 minut.
 4. Godzina pracy nauczyciela bibliotekarza, wychowawcy świetlicy i pedagoga szkolnego trwa 60 min.
 5. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 15 minut za wyjątkiem przerwy obiadowyej, które może trwać do 30 minut.
 6. Decyzję o skróceniu przerw podejmuje dyrektor na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
 7. Zajęcia odbywają się w cyklu pięciodniowym.

§ 19

 1. Zespół Szkół w zależności od możliwości finansowych prowadzi zajęcia pozalekcyjne uwzględniające zainteresowania uczniów.
 2. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w grupach liczących odpowiednio:
 1. zajęcia wyrównawcze - 6 -12 uczniów,
 2. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 4 - 6 uczniów,
 3. zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - 5 -12 uczniów,
 4. zajęcia sportowo-rekreacyjne - 12-26 uczniów,
 5. koła przedmiotowe - 10-20 uczniów,
 6. koła zainteresowań - 10-20 uczniów.

§ 20

 1. Zespół Szkół prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej dla zapewnienia pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z zaburzeniami rozwojowymi.

§ 21

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. Do zadań biblioteki w szczególności należy :
 1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
 2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 4. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby nie będące pracownikami szkoły.
 2. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać :
 1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
 2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
 3. prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów klas I – VI.
 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy :
 1. gromadzenie zbiorów,
 2. ewidencja zbiorów i ich opracowanie biblioteczne,
 3. selekcja zbiorów,
 4. konserwacja zbiorów,
 5. wydzielanie księgozbioru podręcznego,
 6. prowadzenie katalogów : alfabetycznego i rzeczowego, zbiorów audiowizualnych i elektronicznych nośników informacji ( np. CD – ROM ),
 7. organizacja i udostępnianie zbiorów :
 • nauczyciel bibliotekarz zatrudniony w wymiarze jednego etatu udostępnia zbiory 4 – 5 razy w tygodniu w ustalonych godzinach, nie krócej niż 2/3 wymiaru godzin pracy nauczyciela,
 • biblioteka prowadzi zapis wypożyczeń umożliwiający kontrolę obiegu materiałów,
 • biblioteka jest otwarta w czasie umożliwiającym dostęp do zbiorów uczniom przed, w trakcie, jak i po zakończonych zajęciach.
 1. Praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje :
 1. udostępnianie zbiorów,
 2. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, informowanie czytelników o nowych nabytkach,
 3. prowadzenie działalności informatycznej i poradniczej,
 4. poradnictwo w wyborach czytelniczych,
 5. udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,
 6. udostępnianie czytelnikom potrzebnych im zbiorów i materiałów,
 7. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia rad pedagogicznych,
 8. prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek,
 9. organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 22

 1. W Zespole Szkół funkcjonuje świetlica szkolna dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły.
 2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły, którą szkoła organizuje.
 3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 4. Do zadań świetlicy należy :
 1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielności pracy umysłowej,
 2. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu,
 3. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień organizowania zajęć w tym zakresie,
 4. stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 5. kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
 6. rozwijanie samodzielności i samorządności.
 1. Organizacja pracy świetlicy :
 1. świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły,
 2. godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb szkoły, wynikających z planu lekcyjnego uczniów i godzin odjazdu autobusów szkolnych,
 3. świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupy wychowawcze nie są tworzone z uwzględnieniem uczniów tej samej klasy.
 4. najmniejsza liczebność grupy w świetlicy wynosi 25 uczniów.
 1. Świetlica organizuje zajęcia w następujących formach pracy :
 1. zajęcia literackie,
 2. dydaktyczne,
 3. plastyczno – techniczne,
 4. umuzykalniające,
 5. gry i zabawy sportowe.
 1. W przypadku niemożliwości realizowania zadań i prowadzenia zajęć tematycznych wynikających z dużej liczebności uczestników świetlica sprawuje tylko opiekę wychowawczą nad uczniami.

§ 23

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określają arkusze organizacyjne placówek opracowane przez Dyrektora Zespołu do końca kwietnia a zatwierdzone przez Wójta Gminy do końca maja każdego roku.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Szkoły przydziela obowiązki pracownikom pedagogicznym na dany rok szkolny i ustala tygodniowy rozkład zajęć szkolnych.

§ 24

 1. Wchodzące w skład Zespołu szkoły mogą przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy szkołą reprezentowaną przez dyrektora a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. Organizację praktyk oraz ich sposób rozliczania określają odrębne przepisy.

§ 25

 1. Dla realizacji zadań statutowych szkoły wchodzące w skład Zespołu powinny zapewnić uczniom korzystanie z:
 1. pomieszczeń do nauki (sal lekcyjnych i gabinetów przedmiotowych) wraz z odpowiednim wyposażeniem,
 2. biblioteki,
 3. świetlicy,
 4. gabinetu pielęgniarki,
 5. stołówki,
 6. boiska,
 7. sali sportowej z wyposażeniem,
 8. sklepiku szkolnego.
 1. Dla właściwego prowadzenia zadań statutowych Zespół posiada :
 1. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
 2. archiwum.

§ 26

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego posiłku w stołówce szkolnej.
 2. Szkoła zapewnia w okresie jesienno – zimowym gorący napój, a w okresie wiosenno – letnim zimny napój.

 

 1. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala organ prowadzący szkołę.
 2. Z dożywiania mogą korzystać przede wszystkim uczniowie Zespołu, pracownicy szkoły.

§ 27

1. Uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu mają prawo do podstawowej opieki medycznej i higieniczno-pielęgniarskiej na terenie Zespołu. i ośrodka zdrowia

2. Zasady organizacji służb medycznych i higieniczno-pielęgniarskich w oparciu o odrębne przepisy ustala organ prowadzący w uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu i kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej.

Rozdział VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 28

 1. W Zespole Szkół na podstawie obowiązującego arkusza organizacyjnego dyrektor zatrudnia nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciela bibliotekarza, wychowawców świetlicy. Może być zatrudniony pedagog szkolny i logopeda. Wszyscy są określani mianem pracowników pedagogicznych. Ponadto zatrudnia się pracowników administracyjno-ekonomicznych oraz pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają przepisy zawarte w

Karcie Nauczyciela, Kodeksie Pracy – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29

 1. Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą i są odpowiedzialni za wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
 2. Da zadań nauczyciela należy w szczególności :
 1. prawidłowa i właściwa realizacja programu nauczania, zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz dążenie do osiągania jak najlepszych wyników w tym zakresie,
 2. troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów,
 3. poznanie osobowości, stanu zdrowia i warunków życia uczniów, stymulowanie ich rozwoju i uzdolnień,
 4. rzetelne przygotowanie się do zajęć z uczniami,
 5. wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
 6. udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o właściwe rozpoznanie ich potrzeb i oczekiwań,
 7. kierowanie się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów,
 8. informowanie uczniów, rodziców, wychowawców klas, dyrekcję a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych,
 9. doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie wiedzy merytorycznej,
 10. prawidłowe, sumienne i terminowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej,
 11. kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów,
 12. systematyczne współpracowanie z domem rodzinnym uczniów,
 13. zachowanie wysokiej kultury osobistej w każdym miejscu,
 14. przestrzeganie przepisów prawa oświatowego,
 15. zapoznanie uczniów i rodziców z wewnętrzszkolnym systemem oceniania.
 1. Praca nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych opiera się na opracowanych przez nich planach pozytywnie zaopiniowanych przez Dyrektora Szkoły.
 2. Nauczyciel ma prawo:
 1. wyboru programu nauczania, doboru metod nauczania i form organizacyjnych lekcji jak też podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
 2. decydować o treści programu pracy koła zainteresowań,
 3. wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów.
 1. Obowiązkiem nauczycieli jest wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań poprzez, między innymi :
 1. poznanie osobowości uczniów, warunków ich życia i stanu zdrowia,
 2. prawidłowe stymulowanie rozwoju ich zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,
 3. właściwą realizację programu nauczania i wychowania,
 4. tworzenie jak najlepszych warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 5. wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania,
 6. kształcenie umiejętności prowadzenia dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej.
 1. Obowiązkiem nauczycieli jest też udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych poprzez, min.:
 1. udział uczniów w zajęciach wyrównawczych,
 2. organizację samopomocy uczniowskiej,
 3. właściwą współpracę z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym.
 1. Nauczyciele zobowiązani są również do ustawicznego doskonalenia własnych umiejętności dydaktycznych i poziomu wiedzy merytorycznej.

Realizują to zadanie poprzez min.:

 1. ustawiczne korzystanie z dostępnej literatury fachowej i informacji medialnych,
 2. uczestnictwo w różnych formach kształcenia zawodowego,
 3. pracę w zespołach przedmiotowych,
 4. nawiązywanie współpracy z doradcami metodycznymi i placówkami edukacji nauczycieli.
 1. Nauczyciel odpowiada za :
 1. poziom wyników nauczania w swoim przedmiocie w oddziałach w których naucza, stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich naucza,
 2. stan sprzętu i pomocy dydaktycznych mu przydzielonych,
 3. służbowo przed dyrektorem Zespołu lub karnie przed Sądem za :
 • skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach lekcyjnych, na przerwach międzylekcyjnych podczas pełnienia dyżuru, na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, biwakach, zawodach sportowych itp.
 • nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku ucznia lub na wypadek pożaru,
 • zniszczenie lub stratę elementów majątku wyposażenia szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia lub też niewłaściwego użytkowania.

§ 30

 1. Dla zapewnienia uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole tworzy się stanowisko nauczyciela-pedagoga szkolnego.
 2. Do zadań nauczyciela-pedagoga szkolnego należy w szczególności :
 1. w zakresie zadań ogólnowychowawczych :
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
 • współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
 1. w zakresie profilaktyki wychowawczej :
 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 • rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 • stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz w innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
 1. w zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej :
 • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,
 • organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia),
 • organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.
 1. w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno - psychologicznej :
 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
 1. w zakresie pomocy materialnej :
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholowych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mającym trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.,
 • dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy lub internacie (półinternacie) uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej,
 • dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających trudne warunki materialne,
 • wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 • wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.
 1. Organizacja pracy nauczyciela-pedagoga szkolnego
 1. W celu realizacji w/w zadań pedagog powinien :
 • posiadać podstawowe zadania do realizacji w I i II semestrze,
 • zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i ich rodziców,
 • współpracować na bieżąco z władzami szkół, wychowawcami klas, nauczycielami, lekarzem szkolnym, Radą Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych,
 • współpracować z organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,
 • składać okresową informację radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły,
 • prowadzić następującą dokumentację: dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności, ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno - wyrównawczej, kształcenia specjalnego itp.
 1. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków nauczyciela-pedagoga szkolnego określa dyrektor Zespołu.

§ 31

 1. W szkole tworzy się stanowisko logopedy.
 2. Do zadań logopedy w szczególności należy :
 1. kształtowanie prawidłowej wymowy u dzieci ( profilaktyka logopedyczna ),
 2. usuwanie wad i zaburzeń mowy, a w związku z tym diagnozowanie oraz opracowywanie indywidualnych programów profilaktycznych.
 1. Formy terapii logopedycznej :
 1. terapia zaburzeń artykulacyjnych i fonacyjnych spowodowanych uszkodzeniem lub dysfunkcją obwodowych narządów artykulacyjnych,
 2. terapia sygmatyzmu : szereg szumiący, syczący, ciszący,
 3. terapia rerania,
 4. terapia mowy bezdźwięcznej,
 5. terapia lambdacyzmu,
 6. terapia zaburzonej artykulacji samogłosek.

§ 32

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale klasowym tworzą zespół. Zadaniem tego zespołu jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału, jego modyfikowanie w miarę potrzeb a także ustalenie kryteriów i sposobu oceniania oraz wspólnych oddziaływań wychowawczych.
 2. Zespołowi, o którym mowa w pkt. 1 przewodniczy wychowawca klasy, który ma prawo organizowania zebrań w zależności od potrzeb.
 3. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe oraz mogą tworzyć w zależności od potrzeb inne zespoły problemowe stałe lub doraźne.
 4. Zespoły przedmiotowe wspólne dla szkół Zespołu tworzą nauczyciele tego samego przedmiotu lub bloku przedmiotów.
 5. Tworzy się następujące zespoły przedmiotowe :
 1. zespół nauczania zintegrowanego,
 2. zespół edukacji humanistycznej (nauczyciele języka polskiego, historii, wos i muzyki, plastyki, religii, języków obcych,),
 3. zespół edukacji matematyczno - przyrodniczej (nauczyciele matematyki, informatyki, przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki, wf),
 1. Celem i zadaniem zespołów przedmiotowych jest w szczególności :
 1. organizacja współpracy nauczycieli, wymiany myśli i poglądów celem uzgodnienia jak najlepszych metod i sposobów realizacji programów nauczania,
 2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli początkujących,
 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, sal lekcyjnych a także we właściwym doborze sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 5. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
 6. uzgadnianie możliwości i sposobów realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych,
 7. opiniowanie oraz dokonywanie wyboru najlepszych z obowiązujących podręczników i zeszytów ćwiczeń,
 8. dokonywanie wyboru programów nauczania i przedkładanie ich radzie pedagogicznej do zatwierdzenia.
 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 2. Zespół pracuje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego w oparciu o przyjęty na każdy rok szkolny plan pracy.
 1. Zespoły wychowawcze tworzą wychowawcy klas odpowiednio na poziomie każdego etapu edukacyjnego.
 2. Zespół przedmiotowy nauczania zintegrowanego jest jednocześnie zespołem wychowawczym klas I-III.
 3. Celem i zadaniem zespołów wychowawczych jest w szczególności :
 1. współpraca z dyrekcją i pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy opiekuńczo-wychowawczej oraz eliminowaniu przyczyn społecznego niedostosowania,
 2. ochrona dzieci przed skutkami demoralizacji,
 3. rozszerzenie pomocy dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 4. rozpoznawanie rodzin patologicznych i udzielanie im pomocy,
 5. współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się opieką i prewencją.
 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu.
 2. Zespół pracuje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego w oparciu o przyjęty plan pracy na każdy rok szkolny.

§ 33

 1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały trzyletni etap edukacyjny.
 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności :
 1. Realizowanie zadań wychowawczych wynikających ze statutu,
 2. organizowanie zajęć zespołu klasowego,
 3. zapoznanie uczniów z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego,
 4. kształtowanie w zespole atmosfery życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni,
 5. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej,
 6. inicjowanie samorządnej działalności uczniów w organizacjach uczniowskich i młodzieżowych, w tym sprawowanie opieki nad samorządem klasowym,
 7. oddziaływanie na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny,
 8. wyrabianie u uczniów nawyków rzetelnej pracy,
 9. wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia uczniów w szkole tak, by sprzyjały ich rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb poznawczych, kształcących i kulturalno-sportowych,
 10. przyzwyczajanie uczniów do wspólnego gospodarowania, wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy oraz innych pomieszczeń i terenu szkoły,
 11. kształtowanie w uczniach nawyków dbania o higienę osobistą i stan higieny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą,
 12. udzielanie uczniom informacji o możliwościach dalszej nauki, wyboru zawodu zgodnie z ich uzdolnieniami i upodobaniami oraz predyspozycjami,
 13. dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych, organizowanie pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia i mają trudności w uzupełnianiu materiału nauczania,
 14. współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie działań wychowawczych wobec uczniów mających trudności w nauce, a także wobec uczniów szczególnie uzdolnionych,
 15. współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym i rodzicami w organizowaniu czytelnictwa, pobudzanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
 16. współdziałanie z lekarzem, pielęgniarką i rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób, eliminowania i zwalczania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska,
 17. systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów na terenie szkoły,
 18. prawidłowe prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie ( dziennik, arkusze ocen, świadectwa).
 1. Wychowawca winien utrzymywać ścisły kontakt z rodzicami uczniów w celu ich poznania, włączenia w sprawy życia klasy oraz szkoły i ustalenia potrzeb opiekuńczych .
 2. Wychowawcy kl. I i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum jak też, każdy wychowawca przejmujący nowy oddział, zobowiązany jest do poznania uczniów i ich środowiska rodzinnego najpóźniej do końca I semestru, zasięgając informacji u poprzedniego wychowawcy, pedagoga szkolnego oraz kontaktując się z rodzicami.
 3. Nauczyciel-wychowawca ma prawo do :
 1. współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych klasy na rok szkolny i na cały etap edukacyjny,
 2. uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrekcji szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,
 3. ustalania oceny z zachowania dla swoich wychowanków w oparciu o szkolny regulamin oceniania,
 4. wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psycho-społecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych organizacji i placówek.
 1. Nauczyciel-wychowawca odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel a oprócz tego służbowo przed Dyrektorem Zespołu za :
 1. osiąganie celów wychowania w swojej klasie,
 2. integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,
 3. poziom opieki indywidualnej i pomocy dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej,
 4. prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.
 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi w zasadzie swój oddział przez cały etap edukacyjny w klasach I – III, w klasach IV – VI oraz I – III gimnazjum.
 2. Rodzice jak i uczniowie mogą wpływać na dobór lub zmianę nauczyciela, któremu dyrektor

szkoły powierzy lub powierzył zadania wychowawcy danej klasy.

9. Zmiana wychowawcy może nastąpić na umotywowany wniosek 2/3 rodziców i uczniów danej klasy.

10. Decyzję o ewentualnej zmianie wychowawcy klasy podejmuje dyrektor szkoły po

 1. zasięgnięciu opinii klasowej rady rodziców i uczniów danej klasy. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 34

 1. Ustala się następującą częstotliwość kontaktów wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami uczniów :
 1. wrzesień – sprawy organizacyjne placówki, klasy,
 2. listopad – ocena i analiza postępów uczniów w nauce,
 3. styczeń – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 4. kwiecień – ocena i analiza postępów uczniów w nauce,
 5. w miarę potrzeb.

§ 35

 1. Na tydzień przed końcoworocznym ( semestralnym ) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia ( w formie ustnej ), a za jego pośrednictwem rodziców ( prawnych opiekunów ) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
 2. Na miesiąc przed końcoworocznym ( semestralnym ) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia ( w formie ustnej ) o przewidywanej ocenie niedostatecznej z danych zajęć edukacyjnych, a jego rodziców ( prawnych opiekunów ) wychowawca klasy w formie pisemnej.
 3. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów znajdują się w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

§ 36

 1. Szkoła stosuje zasady rekrutacji uczniów ustalone zgodnie z przepisami w sprawie przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych.

§ 37

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
 3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok.
 5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 6. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum.
 7. Szczegółowe zasady realizacji obowiązku szkolnego zawarte są w odrębnych przepisach.

§ 38

 1. Do wykonywania prac administracyjno-gospodarczych i finansowych oraz w celu utrzymania ładu, porządku i higieny, jak też opieki higieniczno-pielęgniarskiej, zatrudnia się w Zespole pracowników administracyjnych, gospodarczo-obsługowych, żywienia
 2. Pracownicy w/w wykonują swoje zadania zgodnie z przydziałem czynności określonym przez dyrektora Zespołu.

Rozdział VII

Uczniowie Zespołu Szkół

§ 39

 1. Do Szkoły Podstawowej w Lubiewie uczęszczają dzieci, które ukończyły 7 lat w roku kalendarzowym w którym rozpoczyna się rok szkolny.

 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

 3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż o jeden rok.

 5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

7. Do szkoły podstawowej przyjmuje się :

 1. dzieci zamieszkałe i zameldowane w odwodzie szkoły,

 2. na prośbę rodziców za zgodą dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem.

8. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie do ukończenia 13 lat, z możliwością przedłużenia nauki w przypadku drugoroczności.

9. Do Gimnazjum w Lubiewie uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową w wieku od 13 do 16 lat z możliwością przedłużenia nauki w przypadku drugoroczności – podlegają obowiązkowi szkolnemu do 18 roku życia.

10. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

 1. z urzędu-absolwentów Szkoły Podstawowej w Lubiewie,

 2. na wniosek rodziców-absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem szkoły, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 40

 1. Uczeń ma prawo do :

 1. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,

 2. organizacji procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

  bezpieczeństwa i opieki wychowawczej,

 3. nietykalności osobistej i ochrony przed wszelkimi formami przemocy,

 4. wyrażania własnej opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie odpowiedzi i wyjaśnień,

 5. przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi Zespołu Szkół i innym nauczycielom swoich problemów, uzyskiwania od nich pomocy,

 6. do swobody myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych,

 7. wyrażania opinii dotyczącej życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,

 8. do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 9. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

 10. wpływania na życie Zespołu Szkół poprzez działalność samorządową,

 11. do inicjatywy społecznej, może należeć do wybranej przez siebie organizacji,

 12. uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

 13. reprezentowania Zespołu Szkół w konkursach, przeglądach, zawodach i imprezach w miarę swoich możliwości i umiejętności,

 14. do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych,

 15. do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

 16. do uzyskania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,

 17. do jawnej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; stan wiedzy i zachowanie oceniane są odrębnie,

 18. do powiadomienia, z wyprzedzeniem jednego tygodnia, o terminie i zakresie prac klasowych (w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko 1 praca klasowa, a w ciągu tygodnia – trzy),

 19. do zwrotu ocenionej pracy pisemnej w terminie 2 tygodni,

 20. do dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy oraz umiejętności; do pomocy ze strony kolegów,

 21. do zdawania egzaminu sprawdzającego i poprawkowego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

 22. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

 23. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

 24. korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.

§ 41

 1. Uczeń ma obowiązek :
 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,
 2. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 3. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnego i systematycznego przygotowania się do zajęć, uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych, po wyrażeniu zgody przez rodziców,
 4. dbania o piękno mowy ojczystej,
 5. okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Zespołu Szkół, podporządkowania się zaleceniom dyrektora Zespołu Szkół, Rady Pedagogicznej, nauczycieli, ustaleniom Samorządu Uczniowskiego i klasowego,
 6. troski o mienie szkolne, jego estetyczny wygląd, utrzymywanie czystości i porządku,
 7. dbania o bezpieczeństwo, o zdrowie własne i swoich kolegów; uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny,
 8. przebywania na terenie Zespołu Szkół w trakcie zajęć i na przerwach międzylekcyjnych,
 9. przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie :
 • okazywania szacunku kolegom i dorosłym,
 • przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
 • szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
 • poszanowania wolności i godności drugiego człowieka,
 • naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody materialnej bądź moralnej,
 1. przestrzegania regulaminów obowiązujących w szkole.

 

 1. Każda nieobecność na zajęciach edukacyjnych ucznia winna być usprawiedliwiona przez jego rodziców w sposób pisemny lub ustny u wychowawcy klasy.
 2. Za rzetelne i wzorowe wypełnianie obowiązków, wyróżniające osiągnięcia w nauce i zachowaniu oraz za znaczące osiągnięcia pozaszkolne uczeń może być nagrodzony :
 3. pochwałą wychowawcy klasy w obecności całej klasy,
 4. pochwałą dyrektora szkoły na apelu ogólnoszkolnym,
 5. książką lub inną nagrodą rzeczową wręczoną w obecności wszystkich uczniów,
 6. dyplomem uznania,
 7. listem pochwalnym dla rodziców wyróżnionego ucznia,
 8. podziękowaniem dla rodziców zaangażowanych w pracę na rzecz klasy, szkoły,
 9. podziękowaniem dla osób wspierających rzeczowo i finansowo działalność szkoły.
 10. Uczeń może otrzymać nagrodę na wniosek :
 11. samorządu klasowego,
 12. rady samorządu uczniowskiego,
 13. wychowawcy klasy,
 14. zarządu organizacji uczniowskiej,
 15. dyrektora szkoły,
 16. innych nauczycieli.

 

 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za :
 1. bardzo dobre wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie,
 • nagroda książkowa w klasach IV – VI, I – III gimnazjum za średnią w nauce od 4,5,
 • nagroda książkowa w klasach I – III za szczególne osiągnięcia w nauce,
 1. wzorową postawę,
 2. pracę społeczną,
 3. wybitne osiągnięcia – za reprezentowanie szkoły w różnorodnych konkursach,
 4. dzielność i odwagę,
 5. wzorową frekwencję - dyplom.
 6. najlepszy wynik w sprawdzianie po klasie VI,
 7. najlepszy wynik w egzaminie po klasie III gimnazjum,
 8. nagroda dla absolwenta gimnazjum za najwyższą średnią wyników nauczania.
 1. Nagrody przyznaje rada pedagogiczna.
 2. Rodziców nagrodzonych uczniów wychowawca klasy może zaprosić na uroczystość wręczenia nagród.
 3. Za nieprzestrzeganie swoich obowiązków uczeń może być ukarany :
 1. pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
 2. upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy,
 3. upomnieniem lub nagana dyrektora szkoły,
 4. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
 5. zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 6. przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,
 7. skreśleniem z listy uczniów i przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
 1. Uczeń może być ukarany na wniosek :
 1. samorządu klasowego,
 2. rady samorządu uczniowskiego,
 3. wychowawcy klasy,
 4. innych nauczycieli,
 5. dyrektora szkoły,
 6. innych pracowników szkoły.
 1. O zastosowaniu kary decyduje wychowawca, rada pedagogiczna, dyrektor.
 2. Nakładając karę powinno się stosować stopniowanie kary.
 3. Uczeń ma prawo odwołać się od kary lub wnioskować o jej zawieszenie zgodnie z trybem odwoławczym.
 4. Wykonanie kary następuje po upływie 14 dni od podjęcia decyzji przez radę pedagogiczną.
 5. Czas trwania kary nie może być dłuższy niż 3 miesiące ( dotyczy to kar 5), 6) z pkt. 7.
 6. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
 7. Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły. Przeniesienia dokonuje Kurator Oświaty na wniosek dyrektora szkoły.
 8. Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty gdy :
 1. brutalnie zachowuje się wobec słabszych i młodszych,
 2. systematycznie wymusza pieniądze,
 3. sam ulega nałogom i zmusza innych do nałogów,
 4. nagminnie dopuszcza się kradzieży,
 5. organizuje grupy przestępcze.
 1. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzenie rady pedagogicznej wychowawcy

  poszczególnych klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanej dla

  niego ocenie zachowania semestralnej lub końcoworocznej.

 2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna jeżeli została ustalona zgodnie z przyjętą procedurą zawartą w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
 3. Tryb odwołania od kary zawarty jest w § 38 ust.18.
 4. W szkole ma zastosowanie następujący tryb odwołania się od kary :
 1. uczeń zostaje zawiadomiony o zastosowaniu wobec niego kary przez wychowawcę lub dyrektora szkoły w dniu następnym po zapadnięciu decyzji rady pedagogicznej,
 2. o zastosowanej karze dyrektor powiadamia pisemnie rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia w ciągu 2 dni,
 3. uczeń lub rodzice mają prawo do odwołania się pisemnie od zastosowanej kary do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni,
 4. uczeń lub rodzice mają prawo wnioskować o zawieszenie kary do dyrektora szkoły,
 5. do wniosku o zawieszenie kary można dołączyć pismo poręczające za ucznia. Poręczyć może :
 • samorząd klasowy,
 • rada samorządu szkolnego,
 • prezydium rady rodziców lub prezydium rady Zespołu,
 • rodzice ( prawni opiekunowie ),
 • organizacje uczniowskie działające na terenie szkoły,
 • wychowawca.
 1. dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku w ciągu 2 dni zwołuje posiedzenie komisji odwoławczej, w skład której wchodzą :
 • dyrektor szkoły lub wicedyrektor,
 • wychowawca klasy,
 • opiekun samorządu uczniowskiego,
 • przewodniczący lub zastępca samorządu uczniowskiego.
 • pedagog szkolny.
 1. dyrektor informuje pisemnie w ciągu 3 dni ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ) o podjętej przez komisję decyzji.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

 1. Zespół oraz wchodzące w skład Zespołu szkoły używają pieczęci urzędowej zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz odrębnymi przepisami.

 2. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu.
 3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu powinny zawierać nazwę Zespołu i nazwę tych szkół.

 1. Szkoła filialna używa pieczęci urzędowej szkoły, której jest organizacyjnie podporządkowana.

§ 43

 1. Zespół oraz wchodzące w jego skład szkoły mogą posiadać własny sztandar, znak graficzny (logo) oraz ceremoniał szkolny.

§ 44

 1. Na czołowych ścianach izb lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i innych pomieszczeń dydaktyczno – administracyjnych winno wisieć godło państwowe i mogą wisieć krzyże.

§ 45

 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami oraz ustaleniami organu prowadzącego.

§ 46

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy oraz ustalenia organu prowadzącego.

§ 47

 1. Zespół lub wchodzące w jego skład szkoły mogą zostać zlikwidowane przez organ prowadzący, z końcem każdego roku szkolnego po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty i zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej.

 2. Organ prowadzący jest zobowiązany co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji dyrektora Zespołu Szkół, Radę Rodziców oraz właściwego Kuratora Oświaty.

§ 48

 1. Powyższy statut może być nowelizowany.

2. Organami do tego uprawnionymi są:

 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół - z wyjątkiem regulaminu Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady Szkoły.

 2. Samorząd Uczniowski - w zakresie swojego regulaminu,

 3. Rada Rodziców - w zakresie regulaminu Rady Rodziców,

 4. Rada Zespołu – w zakresie regulaminu Rady Zespołu.

 

 1. Nowelizacja może być dokonana zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych przedstawicieli powyższych organów.

4. Wykonanie uchwały o zmianie statutu powierza się odpowiednio:

1) dyrektorowi Zespołu Szkół,

2) przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego,

 1. przewodniczącemu Rady Rodziców,
 2. przewodniczącemu Rady Zespołu.

Statut zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 21.01.2005 r.

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2006-08-29 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2006-08-29 00:00:00
Ostatnia zmiana:2009-02-10 23:56:14
Ilość wyświetleń:2252

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij