obrazek

Projekt pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze".

Gmina Lubiewo wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz 21 samorządami lokalnymi z terenu województwa przygotowała kompleksowy projekt pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze". Przedsięwzięcie zakłada rekultywację 22 składowisk odpadów na terenie regionu o łącznej powierzchni 23,7 ha.

W ramach Projektu Gmina Lubiewo przeprowadzi rekultywację gminnego składowiska odpadów w miejscowości Bysławek o powierzchni 0,55 ha.

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu pozyskanemu przez Samorząd Województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W dniu 24 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki wraz ze Skarbnikiem Gminy Elżbietą Januszewską z udziałem Marszałka Piotra Całbeckiego, Wicemarszałka Dariusza Kurzawy, przedstawicieli WFOŚiGW w Toruniu i przedstawicieli pozostałych 21 gmin uczestniczących w projekcie uroczyście podpisali umowę o dofinansowanie projektu ze środków POIiŚ i WFOŚIGW oraz umowę partnerską.

Głównym celem Projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstanie w tych miejscach umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami.

Realizację przedsięwzięcia będzie koordynować Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowana wartość całego Projektu to ponad 27,6 miliona złotych. Koszt realizacji zadania przez Gminę Lubiewo wynosi 415000,00 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności to 85% wydatków kwalifikowanych, w kwocie nie większej niż 352749,94 zł. Pozostałe środki to wkład własny Gminy Lubiewo w wysokości 20750,06 zł (5%) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 41500,00 zł (10%).