Zarządzenie nr 13/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 24.02.2023
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania pn.: „Wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Lubiewo"