Zamawiający, na podstawie art. 304, art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zaprasza do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki na udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Wykonanie usług oświetlania na terenie administrowanym przez Gminę Lubiewo”.

Przedmiotem negocjacji będzie udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usług oświetlania na terenie Gminy Lubiewo.

Oznacza to, że Zamawiający komunikuje się w postępowaniu jedynie z Wykonawcą, którego zaprasza do negocjacji, tj. ENEA Oświetlenie sp. z o. o.

Zamawiający upublicznia postępowanie na Platformie e-Zamówienia, jednak nie jest ono przeznaczone dla żadnego innego Wykonawcy oprócz ENEA Oświetlenie sp. z o. o. W związku z czym, Zamawiający nie będzie odpowiadał na korespondencję otrzymaną od niezaproszonych Wykonawców.