- Na podstawie katalogu zadań ściśle określonych w ustawach (enumeratywnie wymienionych);

         - Realizowanych ze środków  pochodzących z budżetu państwa;

         - Zadania, które są nadzorowane przez państwo poprzez dodatkowe kryteria np. kryterium celowości;

         -  Czynności o charakterze inspekcyjnym np. rejestracji akt stanu cywilnego, wybory, ewidencja ludności, dowody osobiste.