KARTA USŁUG

Nazwa usługi: DODATKI MIESZKANIOWE

Miejsce wykonywania:

GOPS Lubiewo
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty: · wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
· deklaracja o wysokości dochodów,
· tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
· rachunki: za wodę, śmieci, szambo, energię elektryczną,
· zaświadczenie o powierzchni użytkowej i wyposażeniu lokalu (domu)
· oświadczenie
· dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny za ostatnie 3 miesiące
Opłata skarbowa:

zwolniono z opłaty skarbowej

  

 


 Termin i sposób załatwienia:
30 dni od dnia złożenia wniosku


Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Lubiewo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w pok. nr 16 Urzędu Gminy.