KARTA USŁUG

 

Nazwa usługi: ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ


Miejsce wykonywania:
Urząd Gminy - biuro nr 9 - parter
podinspektor  ds.  rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej
i utrzymania czystości i porządku w gminie
tel. (052) 3349310
e-mail:

 
Podstawa prawna:
art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie  zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106,  poz. 1002 z późn. zm.), Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003r. Nr 77, poz. 687) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 
Wymagane dokumenty:
·         wniosek o zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,
·         kopia metryki lub rodowodu psa,
·         dowód tożsamości właściciela do wglądu.

 
Opłata skarbowa:
·         za wydanie decyzji - 82,00 zł.
Wpłaty dokonuje się u inkasenta w Urzędzie Gminy w Lubiewie, biuro nr 14 - parter
lub na konto 80 8144 0005 2008 0080 1270 0002, na dowodzie wpłaty należy określić rodzaj sprawy, której dotyczy opłata skarbowa (np. za wydanie zaświadczenia dot. ...)
 

Termin i sposób załatwienia:
30 dni od złożenia wniosku


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem Wójta Gminy Lubiewo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy - biuro nr 15 - piętro. 
 
 
Sprawdziła: mgr inż. Wanda Mróz (data: 4.07.2005)
Zatwierdziła: mgr inż. Wanda Mróz (data: 4.07.2005)