Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek
Urząd Gminy w Lubiewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP https://lubiewo.bip.net.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2003-02-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łucja Koniarska, informatyk@lubiewo.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 33 493 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9

Budynek Urzędu Gminy w Lubiewie przy ul. Hallera 9 pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na poziomie parteru budynku, gdzie znajdują się:
a) Urząd Stanu Cywilnego
b) st. ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
c) Biuro Rady Gminy Lubiewo
d) Referat Finansowy -st. ds. wymiaru i poboru podatków oraz opłat lokalnych
e) Z-ca Wójta
f) Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
g) Referat Infrastruktury i Planowania Przestrzennego
h) st. ds. Obrony cywilnej, Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Społeczno-Administracyjnych

- przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
- do budynku prowadzi 1 wejście od parkingu pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Hallera
- wejście do budynku z poziomu ulicy
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
- w budynku nie ma windy
- w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform czy pochylni
- istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

2. Budynek: Urząd Gminy w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 8 - Referat Oświaty i Spraw Społecznych

- przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
- do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Wojska Polskiego
- do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
- w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
-w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform czy pochylni

--------------------------------------

Raport o stanie zapewnienia dostępności

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij