Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


NASZA GMINA
    Lokalizacja (1)
    Dane statystyczne (0)
        1993 (1)
        1994 (1)
        1995 (1)
        1996 (1)
        1997 (1)
        1998 (1)
        1999 (1)
        2000 (1)
        2001 (1)
        2002 (1)
        2003 (1)
        2004 (1)
        2005 (1)
        2006 (2)
        2007 (2)
        2008 (2)
        2009 (1)
        2010 (2)
        2011 (2)
        2012 (2)
        2013 (2)
        2014 (4)
        2015 (2)
        2016 (2)
        2017 (2)
        2018 (1)
        2019 (1)
    Zadania publiczne (1)
    Strategie-programy-plany (2)
        Strategia rozwoju gminy 2012 (1)
        Strategia rozwoju gminy (1)
        Program ochrony środowiska (4)
        Program gospodarki odpadami (1)
        Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (1)
        Program rozwoju lokalnego (1)
        Gminne programy profilaktyki i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1)

AKTUALNOŚCI
    AKTUALNOŚCI (452)

WYBORY i REFERENDA
    WYBORY SAMORZĄDOWE (1)
        Wybory samorządowe 2006 (4)
        Wybory uzupełniające do RG Lubiewo - 23.08.2015 (21)
        Wybory samorządowe 2010 (1)
        Wybory uzupełnianiające do RG 2012 (16)
        Wybory Samorządowe w 2014 r. (51)
        Wybory Samorządowe w 2018 r. (33)
    WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 (16)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 (1)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 (1)
    WYBORY DO SEJMU I SENATU (0)
        Wybory do Sejmu i Senatu - 2019 (14)
        Wybory do Sejmu i Senatu - 2015 (20)
        Wybory do Sejmu i Senatu - 2011 (1)
        Wybory do Sejmu i Senatu - 2007 (1)
    WYBORY PREZYDENTA RP (0)
        Wybory Prezydenta RP - 2020.06.28 (15)
        Wybory Prezydenta RP - 2020.05.10 - nie odbyły się (14)
        Wybory Prezydenta RP - 2015 (20)
        Wybory Prezydenta RP - 2010 (1)
    REFERENDA (0)
        Referendum ogólnokrajowe w 2015 r. (16)
    PRAWO WYBORCZE (3)

WŁADZE GMINY
    Gmina Lubiewo (1)
        Raport o stanie Gminy (2)
    Rada Gminy Lubiewo (1)
    Sołectwa (0)
        Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich (11)
        Archiwum (1)
    Wójt Gminy Lubiewo (1)
    Urząd Gminy (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Szkoła Podstawowa w Lubiewie (1)
            Kontakt (1)
            Zespół Szkół - Statut (1)
            Inne dokumenty (3)
        Szkoła Podstawowa w Bysławiu (0)
            Kontakt (1)
            Zespół Szkół - Statut (9)
            Inne dokumenty (4)
        ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBIEWO (0)
            Kontakt (1)
            Statut (1)
            Regulaminy (0)
            Cenniki (1)
        Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo (0)
            Kontakt (0)
            Statut (0)
        Biblioteka- Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo (0)
            Kontakt (1)
        Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Gminy Lubiewo (0)
            Kontakt (1)
            Regulamin (1)
            Inne (1)
        Rejestr żłobków (1)

PRACA
    Oferty pracy w Urzędzie Gminy (4)
    Oferty pracy - jednostki podległe i inne (0)

STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE
    Lokalna Grupa Rybacka "Borowiacka Rybka" (7)
    Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" (1)

ZAŁATWIENIE SPRAW PROCEDURY
    Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących (1)
    Udostępnianie informacji publicznej (1)
    Dodatki mieszkaniowe (1)
    Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gopodarczej - CEIDG (1)
    Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Wydawanie odpisów (1)
        Uznanie dziecka (1)
        Zmiana imienia i/lub nazwiska (1)
        Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC (1)
        Usługi publiczne - karty usług (1)
        Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (1)
    Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste (1)
        Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich (1)
        Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich (1)
        Zgłoszenie pobytu stałego i czasowego - cudzoziemcy (1)
        Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego (1)
        Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną. (1)
        Udostępnienie danych osobowych (1)
        Nadanie numeru PESEL (1)
        Zaświadczenia z akt ewidencji ludności (1)
        DO - wydanie dowodu osobistego (1)
        DO- utrata-uszkodzenie dowodu osobistego (1)
        DO- odbiór gotowego dokumentu (1)
        DO- zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej (1)
        DO- zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (1)
    Rejestr Wyborców (2)
    Gospodarka komunalna i mieszkaniowa (0)
        lokale socjalne - przydział (1)
        gospodarka komunalna (0)
    Gospodarka nieruchomościami (1)
        Podział nieruchomości (1)
        Rozgraniczenie nieruchomości (1)
        nabycie nieruchomości (1)
        nabycie lokalu (1)
        użytkowanie wieczyste - sprzedaż (1)
        Dzierżawy nieruchomości (1)
    Ochrona środowiska (2)
        zezwolenia (1)
        wycinka drzew 2017 (4)
        Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew osoby fizyczne (1)
        Wycinka drzew osoby prawne (1)
    Ochrona zwierząt (1)
    Planowanie przestrzenne (0)
        Warunki zabudowy (1)
        Wypis i wyrys z miejscowego planu (1)
        Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu (1)
        Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
        Ustalenie numerów porządkowych / zaświadczenie o numerze porządkowym (1)
    Podatki (3)
        Podatki - zaświadczenia podatkowe (1)
        Podatki - rozłożenie na raty zaległości i płatności podatkowej (1)
        Podatki - umorzenie zaległości (1)
        Podatki - Zwrot nadpłat i opłat (1)
        Podatki - Odroczenie terminu płatności podatku (1)
        Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym (1)
        Ulgi z tytułu nabycia gruntów (1)
        Zwrot podatku akcyzowego (1)
        Druki do pobrania (3)
        Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
        Podatek od środków transportowych (1)
    Pomoc materialna dla uczniów (1)
    Kształcenie młodocianych pracowników (2)
    Sprawy wojskowe (1)
        Kwalifikacja (1)
        Jedyny żywiciel (1)
        Opiekun (1)
        Odroczenie - pobieranie nauki (1)
        Odroczenie - ważne sprawy osobiste i rodzinne (1)
        Rekompensata z tytułu utraconego wynagrodzenia lub dochodu za odbywanie ćwiczeń wojskowych (1)
    Zezwolenia - sprzedaż alkoholu (1)
        zezwolenia druki i uchwała (2)
        zezwolenia (1)
    Zbiórki publiczne i zgromadzenia (1)
        imprezy masowe (1)
        zabawy publiczne (1)
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
    Drogi gminne (1)
        Zezwolenie - zajecie pasa w celu prowadzenia robót (1)
        Zezwolenie - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (1)
        Uzgodnienie lokalizacji / przebudowy zjazdu (1)
        Zezwolenie - zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy / stoiska handlowego (1)
        Zaświadczenie o dostepie do drogi publicznej (1)
    Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy (1)
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (17)
    Policja (1)
    Petycje (0)
        Złóż petycję (1)
        Rejestr petycji (0)
            2017 (3)
            2018 (5)
            2019 (9)
            2020 (4)

PRAWO LOKALNE
    Uchwały Rady Gminy (0)
        2002 (48)
        2003 (40)
        2004 (64)
        2005 (68)
        2006 (78)
        2007 (94)
        2008 (58)
        2009 (14)
        2010 (65)
        2011 (66)
        2012 (92)
        2013 (62)
        2014 (41)
        2015 (101)
        2016 (76)
        Od 2017 roku (1)
    Zarządzenia Wójta Gminy Lubiewo (0)
        2002-2003 (84)
        2004 (108)
        2005 (116)
        2006 (95)
        2007 (98)
        2008 (89)
        2009 (73)
        2010 (90)
        2011 (102)
        2011 - Zarządzenia budżetowe (19)
        2012 (79)
        2012 - zarządzenia budżetowe (21)
        2013 (98)
        2013 - zarządzenia budżetowe (18)
        2014 - zarządzenia budżetowe (23)
        2014 (91)
        2015 (86)
        2015 - Zarządzenia budżetowe (20)
        2016 (72)
        2016 - Zarządzenia budżetowe (23)
        2017 (98)
        Po 2017 - Zarządzenia budżetowe (2)
        2018 (124)
        2019 (114)
        2020 (94)
    Opłaty i podatki (2)
    Zagospodarowanie przestrzenne (291)
        Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (1)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)
    Inne dokumenty (1)

FINANSE GMINY
    Budżet (1)
        Zasady finansowania (0)
        Budżet (0)
            2003 (0)
            2004 (0)
            2005 (1)
            2006 (5)
            2007 (7)
            2008 (6)
            2009 (4)
            2010 (6)
            2011 (6)
            2012 (6)
            2013 (7)
            2014 (9)
            2015 (8)
            2016 (10)
            2017 (10)
                Opinie RIO (9)
            2018 (9)
                OPINIE RIO (11)
            2019 (8)
                OPINIE RIO (4)
            2020 (6)
                OPINIE RIO (7)
    Majątek gminy (7)
    Dług publiczny (7)
    Realizowane projekty i inwestycje (1)
        2003 (1)
        2004 (1)
        2005 (2)
        2006 - 2010 (3)
        2011 (1)
            Rozbudowa oczyszczalni i sieci wod.-kan. w m. Zamrzenica i Minikowo wyb. (2)
            Więcej, lepiej, ciekawiej - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Lubiewo (9)
            Bory Tucholskie - w labiryntach natury (0)
        2014 (10)
        2015 (2)
    Fundusz sołecki (0)
        2013 (2)
        2014 (1)
        2015 (2)
        2016 (2)
        2017 (2)
        2018 (5)
        2019 (2)
        2020 (1)
        2021 (4)
    Sprawozdania finansowe (1)
        sprawozdania jednostkowe (0)
            2018 (4)
            2019 (1)
        Sprawozdania łączne (0)
            2018 (1)
            2019 (1)

PRZETARGI - OGŁOSZENIA
    Otwarte (4)
    Zamknięte (260)
    Emisja obligacji (1)
    Ogłoszenia o kupnie - sprzedaży (5)
    Zamówienia do 30 tys. EUR (6)
    Planowane postępowanie o udzielenie zamówień publicznych (4)

ODPADY KOMUNALNE
    Informacja o ustawie śmieciowej (1)
    Rejestr działalności regulowanej (1)
    Informacje dla mieszkańców (10)
    Harmonogram odbioru odpadów (1)
    Informacje wynikające z art. 3 ust. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (6)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    Decyzje środowiskowe (OOŚ) (9)
    odpady komunalne - zezwolenia (1)
    Informacje o środowisku (1)
    Usuwanie azbestu (1)
    Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków (1)
    Czyste powietrze (1)

NIERUCHOMOŚCI
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2)
    Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości (2)
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (6)
    Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości (8)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    Program współpracy (14)
    Baza ngo (1)
    Doradztwo dla ngo (2)
    Newsletter dla ngo (3)
    Zbiórki publiczne (0)
    Druki do pobrania 2020 r. (1)
    Pożyczki dla ngo (1)
    Sprawozdania - współpraca z NGO (5)
    Konkursy (0)
        Konkursy - 2011 (3)
        Konkursy - archiwum (1)
        Konkursy - 2012 (4)
        Konkursy - 2013 (6)
        Konkursy - 2014 (12)
        Konkursy - 2015 (5)
        Konkursy - 2016 (5)
        Konkursy - 2017 (5)
        Konkursy - 2018 (1)
        Konkursy - 2019 (5)
        Konkursy 2020 (4)

GMINNA SPÓŁKA WODNA LUBIEWO
    Dane kontaktowe (1)
    Zarząd Spółki (1)
    Informacje bieżące (1)
    Zamówienia publiczne (2)

INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH
    Dziennik Ustaw i Monitor Polski (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1)

INFORMACJE
    Redakcja Biuletynu (1)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Kontakt (1)
    Klauzule informacyjne (4)

SPIS ROLNY
    Spis Rolny 2020 (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij